ผู้รับผิดชอบงาน PMS ในประเทศไทย

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทย
คุณพ่อไตรรงค์  มุลตรี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณพ่ออนุรัตน์  ณ สงขลา

สังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณพ่อสิริชัย  บุหงาสวรรค์  

สังฆมณฑลเชียงราย
คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม

สังฆมณฑลนครสวรรค์
คุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์

สังฆมณฑลราชบุรี
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณพ่อสิทธิโชค  แสวงกาญจน์

สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อพงษ์ศักดิ์  แซ่เตียว

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คุณพ่อธัญญา  ศรีอ่อน

สังฆมณฑลอุดรธานี
 คุณพ่อรังสรรค์  ภานุรักษ์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อคำดี  ทองมาก

สังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ  

คณะธรรมทูตไทย
คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน