ผู้รับผิดชอบงาน PMS ในประเทศไทย

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทย
คณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

สังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณพ่อสิริชัย    บุหงาสวรรค์  

สังฆมณฑลเชียงราย
คุณพ่อรชตะ  ประทุมตรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์
คุณพ่อไพโรจน์        เกตุรัตน์


สังฆมณฑลราชบุรี
คุณพ่อปราโมทย์   นิลเพ็ชร


สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณพ่อสิทธิโชค    แสวงกาญจน์

สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อพงษ์ศักดิ์   แซ่เตียว


อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คุณพ่อธัญญา    ศรีอ่อน

สังฆมณฑลอุดรธานี
 คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อวินัย     รติเดช


สังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ  

คณะธรรมทูตไทย
คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน