“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

สมณองค์กรยุวธรรมทูต
(MISSIONARY CHILDHOOD OR HOLY CHILDHOOD)
แนะนำสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี
        พระศาสนจักรคาทอลิกมีความภูมิใจที่จะได้แนะนำทุกท่านให้รู้จัก “สมณองค์กรยุวธรรมทูต” เพื่อจะได้เกิดความภูมิใจและความร่วมมือกันในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในวัดและโรงเรียนคาทอลิกของเราให้ได้ทำหน้าที่ของการเป็น “สงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์” ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
“ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด”
ท่านที่เคารพทุกท่าน พระเจ้าทรงรักและทรงใช้  “เด็กเล็กๆ” เพื่อสืบสานงานการประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อของพระองค์เช่นเดียวกับทรงใช้บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน และบรรดาผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่สุดประเสริฐนี้
         ขอให้วัดทุกวัด โรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งได้ปลูกฝังจิตตารมณ์การประกาศข่าวดี โดยจัดการฝึกอบรมและจัดตั้งสมณองค์กรยุวธรรมทูตขึ้น เพื่อพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” จะได้สำเร็จเป็นความจริงและจะบังเกิดผลอย่างถาวร

จุดประสงค์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต        
          สมณองค์กรยุวธรรมทูตก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 ในปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็น “ธรรมทูตน้อยๆ” อยู่ทั่วโลกนับล้านๆคน กระจายกันอยู่ตามวัด โรงเรียน และองค์กรต่างๆทั้ง 5 ทวีป
จุดประสงค์ขององค์กรฯมีดังต่อไปนี้ :

        • ปลูกฝังให้เด็กๆมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้า มีชีวิตจิตที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา
        • สร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาสามารถประกาศความเชื่อของตนเองแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง
        • ส่งเสริมเด็กๆให้มีความคิดที่เป็นสากล มีทัศนคติที่กว้างไกล มีใจกว้าง ไม่ยึดติดเฉพาะตนเอง
        • ช่วยเด็กๆให้ตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการในการเป็นธรรมทูตยังดินแดนต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
        • จุดประกายไฟแห่งความรักที่มีต่อคนยากจน คนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน คนที่ถูกกดขี่ในรูปแบบต่างๆ
        • ช่วยให้เด็กๆได้ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักรสากล

          เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สมณะองค์กรยุวธรรรมทูตจึงได้จัดการบริการแก่สมาชิกสองประการด้วยกัน ประการแรกและสำคัญที่สุดคือ “การฝึกอบรม” และประการที่สองคือ การให้ “ความร่วมมือ” ในการช่วยเหลือเด็กๆที่มีความต้องการมากที่สุดและร่วมมือในงานธรรมทูตของพระศาสนจักรทั่วโลก

          ดังนั้นสมณองค์กรยุวธรรมทูตซึ่งเป็นองค์กรของพระศาสนจักรสากลและพระ ศาสนจักรท้องถิ่นจึงให้การฝึกอบรมเด็กหญิงชายอายุตั้งแต่ 14 ปีลงมาให้มีความรู้ ความศรัทธา และทักษะ ในการเป็นธรรมทูตน้อยๆของพระเจ้าท่ามกลางเพื่อนๆ โดยอาศัยการเอาใจใส่ของผู้ให้การอบรมที่จะนำพาพวกเขาให้มาเป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้า และสามารถพาเพื่อนๆของพวกเขาเองมาเป็นเพื่อนของพระเยซูเจ้าอีกด้วย

          ผู้ให้การอบรม ผู้ปกครอง ครูคำสอน เยาวชน พระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ สามารถเข้ามาร่วมงานสมณองค์กรยุวธรรมได้ในฐานะ “ผู้ให้การอบรม”  ซึ่งคอยช่วยเหลือ แนะนำ ประคับประคองเด็กๆให้ค่อยๆพัฒนาตนเองเป็นธรรมทูตน้อยๆที่เข้มแข็งของพระเจ้า

          พระศาสนจักรสากลวอนขอให้สถาบันและองค์กรต่างๆของพระศาสนจักรทุกแห่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนสมณะองค์กรยุวธรรมทูตอย่างเต็มความสามารถ

P M S สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก
(PONTIFICAL MISSION SOCIETIES)

       PMS (สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก) เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านเผยแผ่คริสตศาสนธรรมของสำนักวาติกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้การสนับสนุนให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกทุกคนได้มีจิตตารมณ์ธรรมทูตที่เป็นสากล ซึ่งแสดงออกด้วยการสวดภาวนา การพลีกรรม และอุทิศตนเพื่องานธรรมทูตอย่างแท้จริง

PMS ประกอบด้วย 4 องค์กรย่อย ดังนี้
       1. องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ (Pontifical Society for the Propagation of the Faith) : มีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและให้การสนับสนุนงานแพร่ธรรมแก่สังฆมณฑลต่างๆ เป็นต้นในงานแพร่ธรรม เช่น สนับสนุนครูคำสอน การสร้างวัด ส่งเสริมให้วัดแต่วัดได้ช่วยเหลือกันและกันทั้งทางด้านความรู้ บุคลากร และวัสดุสิ่งของ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องงานธรรมทูต ช่วยเหลือพระสังฆราชที่เกษียณอายุในประเทศมิสซัง
      
       2. สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก (Pontifical Society of St. Peter Apostle) : มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือบ้านเณรเล็กและบ้านเณรใหญ่ในประเทศมิสซัง ให้ทุนสนับสนุนการก่อสร้างสถานฝึกอบรมนักบวชชายหญิงเป็นต้นสถานฝึกอบรมของพระสงฆ์พื้นเมือง

       3. สมณองค์กรยุวธรรมทูต (Pontifical Society of the Missionary Childhood)  : มีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็กๆคาทอลิกทุกคนให้อุทิศตนเพื่อประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนๆและครอบครัว โดยการจัดการฝึกอบรมเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีลงมาให้มีความเชื่อศรัทธา สวดภาวนา เคารพผู้ใหญ่ มีความคิดที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ รู้จักให้ทั้งวัตถุสิ่งของและเป็นต้นความเชื่อ นำผู้อื่นมารู้จักและรักพระเยซูเจ้า

       4. สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช (Pontifical Missionary Union of of Priests and Religious) : มีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์นักบวชให้ดำรงชีวิตมั่นคงในกระแสเรียก และมีจิตใจเป็นธรรมทูตในสถานที่ที่ท่านทำงานอยู่

          องค์กรทั้งสี่ได้ชื่อว่า “สมณองค์กร” (Pontifical) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อแสดงว่าองค์กรเหล่านี้เป็นเครื่องมือเพื่อการแพร่ธรรมทางการของพระสันตะปาปาและของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกอย่างแท้จริง

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534888
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2074
7382
12393
126065
12534888
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 07:42