“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ยุวธรรมทูตในประเทสไทยยุวธรรมทูตในประเทศไทย
          
เราทำการฉลองวันยุวธรรมทูตไปเมื่อวันสมโภชพระคริสตแสดงองค์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2009 จึงขอแนะนำองค์กรยุวธรรมให้พี่น้องได้รู้จักในโอกาสนี้
สถานะ
          ก่อนอื่นเราคงเข้าใจกันดีแล้วว่า กิจการงานทั้งด้านอภิบาลและแพร่ธรรมทุกประเภทในประเทศไทยขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาพระสังฆราชประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนำเอานโยบายของสภาฯไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

           งานเรื่องการแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนนั้น สภาฯได้จัดให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS)เป็นผู้ให้การสนับสนุน

          บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯเพื่อการธรรมทูต คือ จัดให้การศึกษาอบรม/ปลุกจิตสำนึก/สนับสนุน/ประสานงาน/ติดตามและประเมินผล งานที่เกี่ยวกับการแพร่ธรรมต่างๆในประเทศไทยให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของพระศาสนจักรไทย

          ส่วน PMS ขึ้นอยู่กับกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงหรือเผยแพร่ความเชื่อ(กรุงโรม)ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล โดยแบ่งงานออกเป็นสี่งานด้วยกัน คือ
           (1) การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนิสัยธรรมทูตและการเป็นธรรมทูตในระหว่างเด็กๆที่มีอายุต่ำว่า 14 ปีลงมา เรียกหน่วยงานนี้ว่า “สมณองค์ยุวธรรม” (Pontifical Society of the Missionary Childhood) โดยมี Fr.Patrick Byme. S.V.D. เป็นเลขาธิการใหญ่

                 หน่วยงานนี้ส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดการอบรมเด็กๆภายใต้องค์กรยุวธรรมทูตที่จัดให้มีในทุกๆประเทศ และสนับสนุนด้านการเงินโดยผ่านทางการเขียนโครงการสองประเภทคือรายงานการทำงานประจำปีกับการเขียนโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กๆซึ่งสังฆมณฑลต่างๆได้ทำกันมาเป็นเวลาช้านาน

           (2) การส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆและเยาวชนชายหญิงที่สนใจเป็นพระสงฆ์นักบวชโดยให้การทุนการศึกษากับบรรดาเณรและผู้ฝึกหัดของสังฆมณฑลและคณะนักบวชต่างๆ ทุนการศึกษาต่อของพระสงฆ์ที่กรุงโรม ค่าใช้จ่ายในบ้านเณรต่างๆ เรียกหน่วยงานนี้ว่า “สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก” (Pontifical Society for St. Peter Apostle) โดยมี Msgr.Jan Dumon เป็นเลขาธิการใหญ่

           (3) การส่งเสริมสนับสนุนงานแพร่ธรรมภาคสนาม โดยส่งเงินช่วยเหลือพระสังฆราชประจำปี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายปกติโดยพิจารณาจากรายงานประจำปี เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนครูคำสอนการทำงานด้านคำสอน การฝึกอบรมครูคำสอน การก่อสร้างฯเรียกหน่วยงานนี้ว่า “สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ” (Pontifical Society for the Propagation of the Faith) โดยมี Fr.Timothy Lehane B.,SVD. เป็นเลขาธิการใหญ่
 
           (4) ส่วนองค์กรที่ 4 ชื่อ “สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช”(Pontifical Mission Union) มีหน้าที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ให้ส่งเสริมสนับสนุนงานธรรมทูต ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในงานธรรมทูต ให้ภาวนาและพลีกรรมเพื่องานธรรมทูต  (องค์กรนี้ไม่มีการให้ทุน)
งานทั้งสี่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพร่ธรรมอย่างต่อเนื่องครบวงจรในด้านการแพร่ธรรม คือ สร้างตั้งแต่วัยเด็ก ส่งเสริมสามเณรและผู้ฝึกหัด สนับสนุนการทำงาน และช่วยเหลือผู้ทำงาน

              ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการเพื่อการธรรมทูตต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆเป็นธรรมทูต และ PMS เองก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้โดยตรง งานการฝึกอบรมเด็กให้เป็นธรรมทูตภายใต้ชื่อ “ยุวธรรมทูต” จึงได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบายของสันตะสำนักและสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
PMS จึงไม่ใช่ยุวธรรมทูต(เท่านั้น) แต่ยุวธรรมทูตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำงานด้านการแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล รวมถึงประเทศไทยด้วย

จำเป็นที่งานแพร่ธรรมในระหว่างเด็กๆจะต้องสังกัดองค์กรยุวธรรมเท่านั้นหรือไม่
             ไม่จำเป็นเลย ถ้าหากว่าสถานที่ใดมีองค์กรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กๆต่ำกว่า 14 ปีให้เป็นผู้แพร่ธรรมอยู่แล้ว PMS จะให้การสนับสนุนให้กิจการต่างๆเหล่านั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเด็กๆให้เป็นผู้แพร่ธรรม และการสนับสนุนด้านการเงินตามโครงการประจำปีที่ร้องขอไป แต่ถ้าสถานที่ใดยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆให้เป็นผู้แพร่ธรรม PMS ก็สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม “ยุวธรรมทูต” ขึ้นในสถานที่นั้น
การสนับสนุนหมายความว่าจัดการฝึกอบรมผู้นำหรือผู้ทำงาน(Animator) จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กให้เป็นธรรมทูต การขอทุนสนับสนุนและการจัดหาเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็นเพื่อการแพร่ธรรมในหมู่เด็กๆให้เกิดประสิทธิภาพ

กรณีในประเทศไทย
            ขณะนี้เรามีกิจกรรมในระหว่างเด็กๆอยู่แล้ว เช่น กองหน้าร่าเริง พลศีล ฯลฯ เราจะต้องถามตนเองก่อนว่ากิจกรรมเด็กๆที่เรากำลังทำอยู่นี้เน้นที่ “การอภิบาล” เด็กๆ หรือเน้นสร้างเด็กๆให้เป็น “ผู้แพร่ธรรม”

            งานอภิบาลคือการดูแลเด็กคาทอลิกของเราให้พัฒนาความเชื่อของตนให้เข้มแข็ง มีวุฒิภาวะทางความเชื่อที่เหมาะสมกับวัยของเขา ด้วยการสอนคำสอนและกิจกรรมต่างๆ ส่วนการแพร่ธรรมนั้นเป็นการฝึกอบรมเด็กของเราให้มีความเชื่อที่มั่นคงและรู้จักแบ่งปันความเชื่อของตนเองให้กับเพื่อนๆ และส่งเสริมให้พวกเขามีกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตอย่างแท้จริง ซึ่งงานทั้งสองประเภทคือการอภิบาลและการแพร่ธรรมจะต้องต่อเนื่องและสัมพันธ์กันไปเหมือนเหรียญสองด้าน

            ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมเด็กที่มีชื่อใดๆก็ตาม ต่างมีไว้เพื่อการฝึกอบรมเด็กของเราให้พัฒนาความเชื่อของพวกเขาที่ได้ปลูกฝังมาจากศีลล้างบาปให้เติบโตขึ้น ให้มีวุฒิภาวะทางความเชื่อตามวัยของพวกเขา และให้แสดงความเชื่อออกมาด้วยการรับใช้พระเจ้าในพระศาสนจักรด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสามารถและความเป็นไปได้ของพวกเขา

             เพราะเป้าหมายในการฝึกอบรมเด็กของเรา คือ การสร้างพวกเขาให้เป็น “เด็กดี – พลเมืองดี – คาทอลิกดี - ธรรมทูตดี” ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้พระศาสนจักรของเราคงไม่มีทางก้าวหน้าอย่างแน่นอน

ยุวธรรมทูตกับคณะกรรมการเพื่อเยาวชน
             เนื่องจากการทำงานของยุวธรรมทูตขึ้นอยู่กับสำนักงาน PMS ซึ่งจะต้องส่งรายงานการทำงานประจำปีไปยังสำนักงานใหญ่ทุกปี การบริหารจัดการได้รับการสนับสนุนและคำชี้แนะจากสำนักงานใหญ่ที่กรุงโรม แต่ยุวธรรมทูตทำงานในประเทศไทยซึ่งมีสภาพระสังฆราชฯโดยกรรมการคาทอลิกฯเพื่อเยาวชนเป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนั้นยุวธรรมทูตจึงสมควรเข้าเป็นสมาชิกองค์กรหนึ่งในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชนเพื่อร่วมกันในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพระศาสนจักรในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมยุวธรรมทูตในปัจจุบัน
            กิจกรรมยุวธรรมทูตในปัจจุบันมีที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลราชบุรี(บางวัด/โรงเรียน)  สังฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนในเครือคณะธิดาฯ(3แห่ง) โรงเรียนในเครือคณะเซนต์โยเซฟคอนแวนต์(ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่) โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้อำนวยการ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นเลขาธิการ และคุณประภา วีรศิลป์ เป็นเลขานุการฯ สถานที่ติดต่อคือ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และสามารถติดตามข่าวสารยุวธรรมทูตได้ที่
www.missionarychildhood.com

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534321
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1507
7382
11826
125498
12534321
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 06:03