“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

การภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรมการภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม
เดือนมกราคม
เพื่อให้คริสตชนได้บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเป็นประจักษ์พยานแก่มนุษย์ทุกคนว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาสากลของทุกคน
That Christians may achieve full unity, witnessing to all the universal fatherhood of God to all

เดือนกุมภาพันธ์
เพื่อชุมชนคริสตชนจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ด้วยการรับใช้ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความต้องการรีบด่วนมากที่สุด
That Christian communities may witness to the presence of Christ in serving those who are sick, especially where the need is most urgent.

เดือนมีนาคม
เพื่อวอนขอพระจิตเจ้าโปรดประทานแสงสว่างและพละกำลังให้กับบุคคลที่ต้องทนทุกข์เพราะข่าวดี
That the Holy Spirit may give light and strength to those who are persecuted because of the Gospel.

เดือนเมษายน
เพื่อการประกาศข่าวดีและการเป็นประจักษ์พยาของบรรดาผู้แพร่ธรรมจะได้นำพระคริสต์ไปให้กับบุคคลที่ยังไม่รู้จักพระองค์
That by proclamation of the Gospel and their witness, missionaries may bring Christ to those who do not know him.

เดือนพฤษภาคม
เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้ช่วยให้พระศาสนจักรในประเทศจีนได้รักษาความเชื่อศรัทธาในข่าวดีและให้เติบโตในความเป็นหนึ่งเดียวกัน
That the Lord may help the Church in China persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity.

เดือนมิถุนายน
วอนขอพระจิตเจ้าโปรดนำความเข้มแข็งให้กับบรรดาธรรมทูตเพื่อให้พวกเขาได้พร้อมที่จะได้รับการเจิมแต่งตั้งในการออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า
That the Holy Spirit may bring forth from our communities missionaries ready to be consecrated to spreading the Kingdom.

เดือนกรกฎาคม
เพื่อนักบวชหญิงในดินแดนแห่งการแพร่ธรรมจะได้เป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในข่าวดีของพระเจ้าและให้การดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า
That religious women in mission territories may be witnesses of the joy of the Gospel and living signs of the love of God.

เดือนสิงหาคม
เพื่อบรรดาคริสตชนในซีกโลกตะวันตกจะได้เปิดรับการทำงานของพระจิตเจ้าและได้กลับมาค้นพบความเชื่อที่ชื่นบานและด้วยความกระตือรือร้น
That Western Christians may be open to the action of the Holy Spirit and rediscover the freshness and enthusiasm of their faith.

เดือนกันยายน
เพื่อชุมชนคริสชนในทวีปเอเชียจะได้ประกาศข่าวดีด้วยใจร้อนร้น  เป็นประจักษ์พยานถึงความงดงามของข่าวดีด้วยความยินดี
That the Christian communities of Asia may proclaim the Gospel with fervour, witnessing to its beauty with joy.

เดือนตุลาคม
เพื่อวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลจะเสริมกำลังให้ประชากรของพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะทำการประกาศข่าวดี ภาวนา และให้การสนับสนุนพระศาสนจักรที่ยากจนมากที่สุด
That World Mission Sunday may foster in the People of God a passion for evangelization and prayer, and support for the poorest Churches

เดือนพฤศจิกายน
เพื่ออาฟริการจะได้พบพละกำลังในองค์พระคริสตเจ้าเพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพและการคืนดีตามที่ได้รับการเรียกร้องจากประชุมซีโนดบรรดาพระสังฆราชอาฟริกา
That Africa may find strength in Christ to pursue justice and reconciliation as called for by the Synod of African Bishops.

เดือนธันวาคม
เพื่อเด็กๆและเยาวชนจะได้เป็นทั้งผู้ส่งสารแห่งข่าวดีของพระเจ้าและผู้ที่ได้รับความเคารพและการปกป้องจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์
That children and young people may be both messengers of the Gospel and respected and protected from violence and exploitation.

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534318
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1504
7382
11823
125495
12534318
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 06:02