จุดประสงค์การภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16การภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16
ถึงจิตตาภิบาลและสมาชิกยุวธรรมทูตทุกท่าน
          ในปี ค.ศ.2010 นี้พระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 ได้ทรงตั้งจุดประสงค์การภาวนาประจำเดือนไว้แล้ว ดังนั้นพ่อจึงขอเชิญชวนพวกเราในฐานะธรรมทูตน้อยๆของพระเจ้าได้สนองตอบพระประสงค์ของพระองค์ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันภาวนาตามจุดประสงค์ของพระองค์ในแต่ละเดือนตามที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทย

จุดประสงค์การภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16

มกราคม   
        เพื่อบรรดาเยาวชนจะเรียนรู้การใช้สื่อสารมวลชนของยุคปัจจุบัน นำความก้าวหน้ามาสู่ตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะรับใช้สังคมให้ดียิ่งขึ้น

กุมภาพันธ์  
        เพื่อนักวิชาการและปัญญาชน พยายามแสวงหาความจริง ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและจริงใจ จะได้เข้าใจตรงกันว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียว

มีนาคม 
      
เพื่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก จะอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม และความถูกต้องทางกฎหมาย และคำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนที่สุด

เมษายน 
       เพื่อความโน้มเอียงไปทางกลุ่มอนุรักษ์นิยม และกลุ่มหัวรุนแรง จะพบปะกันด้วยการเคารพต่อกันและกันอย่างแท้จริง ด้วยความใจกว้าง และการเสวนาระหว่างศาสนิกชน ผู้เชื่อศรัทธาทั้งมวล

พฤษภาคม 
       เพื่อขบวนการค้ามนุษย์ที่น่าอัปยศและโหดร้าย ซึ่งเป็นภัยคุกคามสตรีและเด็กหลายล้านคนอย่างน่าเศร้าใจ จะสิ้นสุดลง

มิถุนายน 
       เพื่อองค์กรแห่งชาติ และองค์กรเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะพยายามหาหลักประกัน และปกป้องชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ในครรภ์จนสิ้นชีวิตตามธรรมชาติ

กรกฎาคม 
       เพื่อทุกๆ ประเทศในโลก จะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและซื่อสัตย์ โดยเคารพต่อเสรีภาพ ในการตัดสินใจของประชาชน

สิงหาคม 
       เพื่อคนว่างงานคนไร้ที่อยู่อาศัย หรือผู้ยากไร้จะได้รับความเข้าใจ การต้อนรับและความช่วยเหลือ ให้สามารถฝ่าฟันความยากลำบากได้

กันยายน 
     
เพื่อการประกาศพระวาจาจะได้ช่วยฟื้นฟูจิตใจประชากรของพระเป็นเจ้า และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อความเจริญของสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

ตุลาคม 
      
เพื่อการประกาศข่าวดี จะช่วยให้มหาวิทยาลัยคาทอลิกทั่วโลก เป็นสถานที่ซึ่งนักศึกสามารถรับประสบการณ์ การผสมผสานอย่างกลมกลืนของความเชื่อและเหตุผลมากยิ่งขึ้น

พฤศจิกายน 
       เพื่อผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติดอื่นๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต อย่างถอนรากถอนๆโคน อาศัยความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า ผู้ทรงไถ่กู้ให้รอด ด้วยการสนับสนุนของชุมชนคริสตชน

ธันวาคม 
       เพื่อการทำพลีกรรมส่วนตัว จะเป็นโอกาสให้เราเข้าใจลึกซึ้ง ถึงสภาพการทนทุกข์และความเจ็บปวด ซึ่งผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับ และเป็นแรงจูงใจให้เรายื่นมือช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยความใจกว้าง