Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202391
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1830
4968
11608
116381
11202391
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 06:09
อุบลฯ ฝึกอบรมผู้ให้การอบรมยุวธรรมทูต(SOMA)อุบลฯ ฝึกอบรมผู้ให้การอบรมยุวธรรมทูต(SOMA)
               ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน-วัด /กลุ่มยุวธรรมทูต-พลศีล ได้ร่วมประชุม-อบรม และวางแผนงานร่วมกันใน วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีผู้เจ้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน โดยมี คพ.สำราญ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม หลังจากพิธีเปิด คุณพ่อเสกสรร สมศรี-ซิสเตอร์วิมลรัตน์ น้อยนาม ได้ทำการฝึกอบรมผู้ให้การอบรมยุวธรรมทูต (SOMA) โดยเน้นไปที่ภาคปฏิบัติจริง มีการจำลองการเข้าประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต เพื่อเน้นให้คุณครูสามารถนำไปถ่ายทอดให้เด็กได้จริง  
 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี