ยุวธรรมทูตอุบลฯ
ยุวธรรมทูตอุบลฯ
สังฆมณฑลอุบลฯ : เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2010 คุณพ่อเสกสรร สมศรี ผู้รับผิดชอบงานพลศีลและยุวธรรมทูตของสังฆมณฑลได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเด็กให้มีจิตตารมณ์ธรรมทูตขึ้นที่ น้ำซับรีสอร์ท อุบลฯ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูในโรงเรียน และครูคำสอนประจำวัดเข้าร่วมประมาณ 50 คน

          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คุณพ่อเสกสรร สมศรีได้เชิญคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทยและคุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ จากศูนย์คำสอนราชบุรีมาเป็นวิทยากร เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ ภาคความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กรยุวธรรมทูตและหลักการฝึกอบรมเด็กๆ ส่วนภาคที่สองเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุมประจำสัปดาห์ซึ่งประกอบด้วยการใช้พระคัมภีร์ การจัดกิจกรรมและใช้เพลงในลักษณะต่างๆ