Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202369
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1808
4968
11586
116359
11202369
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 06:08

ยุวธรรมทูตอุบลฯ
ยุวธรรมทูตอุบลฯ
สังฆมณฑลอุบลฯ : เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2010 คุณพ่อเสกสรร สมศรี ผู้รับผิดชอบงานพลศีลและยุวธรรมทูตของสังฆมณฑลได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเด็กให้มีจิตตารมณ์ธรรมทูตขึ้นที่ น้ำซับรีสอร์ท อุบลฯ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูในโรงเรียน และครูคำสอนประจำวัดเข้าร่วมประมาณ 50 คน

          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คุณพ่อเสกสรร สมศรีได้เชิญคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทยและคุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ จากศูนย์คำสอนราชบุรีมาเป็นวิทยากร เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ ภาคความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กรยุวธรรมทูตและหลักการฝึกอบรมเด็กๆ ส่วนภาคที่สองเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุมประจำสัปดาห์ซึ่งประกอบด้วยการใช้พระคัมภีร์ การจัดกิจกรรมและใช้เพลงในลักษณะต่างๆ

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี