คู่มือยุวธรรมทูตประจําปี 2022 หัวข้อ “ให้เราร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน”         คู่มือยุวธรรมทูตประจําปี 2022 นี้ใช้หัวข้อ “ให้เราร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน” การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร ที่เรายืนยันในบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” ว่า “พระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล”
        สํานักงานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย ได้จัดทํา คู่มือนี้เพื่อช่วยผู้ให้การอบรมประจําสังฆมณฑลต่าง ๆ ได้นําไปฝึกอบรม ให้กับสมาชิกยุวธรรมทูตของตน
        พระศาสนจักรเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักร ที่ก้าวเดินไปด้วยกัน : การร่วมเป็นหนึ่งเดียว การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”
       ดังนั้น จุดประสงค์ของคู่มืออบรมฉบับนี้จึงได้จัดทําขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ทุกคน ได้ก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับใช้พันธกิจของ พระศาสนจักร ซึ่งสมาชิกทุกคนได้รับเรียกให้มีส่วนร่วม เนื่องจากเราทุกคนเป็น ศิษย์ธรรมทูต โดยเนื้อหามีทั้งหมด 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนนั้นเป็นการ บูรณาการวิธีการฝึกอบรมยุวธรรมทูต ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ จุดประสงค์ ภาวนาเปิด ประสบการณ์ คําสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ และ ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน


    การฝึกอบรมเด็กตั้งแต่ยังวัยเยาว์เป็นเรื่องสําคัญ ถ้าวัดใด โรงเรียนใด ขาดกิจกรรมสําหรับเด็ก ๆ วัดนั้น โรงเรียนนั้นก็จะขาด ชีวิตชีวา และขาดผู้สืบทอด
งานของเรา

คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี
ผู้อํานวยการ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

:::: อ่านและดาวน์โหลด E-Book ::::