“เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู”คู่มือฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
“เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู” ::: Download :::
The Joy of the Gospel
        เนื่องจากพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประทานสมณสาสน์เตือนใจเรื่องความชื่นชมยินดีในการประกาศพระวรสาร(Evangelii Gaudium) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ในโอกาสเปิดปีความเชื่อ โดยนำเอาข้อมูลจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 13 เรื่องการประกาศพระวรสารครั้งใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 7 – 28 ตุลาคม 2012 มาเป็นแนวทางเพื่อให้คริสตชนทุกคน ตั้งแต่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ผู้ถวายตัว ฆราวาส นำไปปฏิบัติโดยทั่วหน้ากัน

สมณสาสน์ฉบับนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นเรื่องการประกาศข่าวดี โดยให้ทุกคนหันมาทบทวนการประกาศข่าวดีและงานแพร่ธรรมที่เราได้กระทำมา แล้วนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยประกาศข่าวดดี ว้ ยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี

สำหรับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะสังกัดในกลุ่มองค์กรใด ต่างก็เป็นบุคคลสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า เด็ก ๆ จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง “จงฝึกเยาวชนในทางที่เขาควรจะเดิน เมื่อเขาชราแล้วเขาจะไม่หันเหไปจากทางนั้น”(สภษ. 22:6)

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) จึงขอนำเสนอคู่มือการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยนำเอาข้อแนะนำจากสมณสาสน์เตือนใจ เรื่องความชื่นชมยินดีในการประกาศพระวรสาร(Evangelii G audium) มาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของเรา ให้เป็นผู้ประกาศข่าวดียุคใหม่ตามเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คือ การประกาศพระเยซูด้วยความยินดี เป็นการประกาศให้กับเพื่อน ๆ ที่อยู่รอบข้างตามโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

คู่มือนี้ ผู้นำสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม องค์กรที่ทำงานกับเด็ก ๆ

ขอพระเจ้าประทานพระพร
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS)ในประเทศไทย
วันที่ 5 มกราคม 2014(วันยุวธรรมทูตสากล)