"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

 วันฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
วันฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

           สังฆมณฑลราชบุรีจัดงาน "วันฆราวาสแพร่ธรรม" หัวข้อ "พร้อมกับเยาวชนให้เราประกาศข่าวดีสู่ปวงชน" ณ  วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี เวลา 09.00-13.00 น. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 มีพระสงฆ์  นักบวช เยาวชนและฆราวาสคริสตชน และแรงงานชาวเมียนมาร์ มาร่วมงานทั้งสิ้น 364 คน


    การจัดงานในวันนนี้มีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกคริสตชนทุกคนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วตามที่กฤษฎีกาฯ ได้เน้นย้ำ (เทียบ กฤษฎีกา ข้อ 36-37) โดยเน้นที่บทบาทของเยาวชนเป็นพิเศษ
    บรรยากาศในงานในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนและทำกิจกรรมสัมพันธ์โดยการพูดคุยทำความรู้จักกันระหว่างคริสตชนผู้ใหญ่และเยาวชนที่มาร่วมงาน
    ต่อจากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน โดยเริ่มขบวนแห่เข้าสู่ประตูวัด นำโดยพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช เด็ก เยาวชน และคริสตชนฆราวาส ตามหัวข้อสารวันแพร่ธรรมในปีนี้ คือ  "พร้อมกับเยาวชนให้เราประกาศข่าวดีสู่ปวงชน"  ที่ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันเพื่อเฉลิมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ    บทเทศน์พระสังฆราชปัญญา  กฤษเจริญ ได้เชิญชวนคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีร่วมโมทนาคุณพระเจ้าที่เรียกเราแต่ละคนให้เป็นคริสตชนและทรงโปรดให้เรามารู้จักพระเจ้าและเชิญชวนเราให้ขอบคุณบรรดาธรรมทูตที่มาประกาศข่าวดีให้กับเรา โดยเน้นย้ำให้เราเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่เราได้รับเมื่อเรารับศีลล้างบาป และเป็นพิเศษจากสารวันแพร่ธรรมในปีนี้ พระสันตะปาปาได้คิดถึงบรรดาเยาวชนเป็นพิเศษ ในแง่ที่ว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีไปสู่ปวงชน พร้อมกับของพ่อแม่พี่น้องคนอื่น ๆ ด้วย ทรงเน้นย้ำว่าบรรดาเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีพลัง และความใฝ่ฝันในการประกาศข่าวดี    พระสังฆราชได้เน้นย้ำให้ว่าเราทุกคนที่รับศีลล้างบาปเป็นผู้แพร่ธรรม เผยแพร่เรื่องราวของพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักเราคนบาป ข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู ดังที่พระสันตะปาปาตรัสว่า บรรดาเยาวชนอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาพระเยซู เพราะพลังชีวิตของเราก็มาจากพระเยซู และเชิญชวนเราให้เสียสละตนเองเพื่อประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าที่สละชีวิตเพื่อเรา และมองแบบอย่างของบรรดาธรรมทูตในการประกาศข่าวดีไปจนสุดปลายแผ่นดิน และให้เยาวชนจงเลียนแบบบรรดาผู้อาวุโสของเราที่เข้า ในการเข้าสังกัดกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อมารับใช้พระเจ้าเพื่อเผยแพร่เชื้อแห่งความรักของพระเจ้าไปสู่ทุกคน และเชิญชวนคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีได้มารวมกันในวันเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ เพื่อประกาศข่าวดีไปจนสุดปลายแผ่นดิน

    หลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการจัดเสวนาโต๊ะกลม  ในหัวข้อ บทบาทฆราวาสในการประกาศข่าวดีใหม่ โดยชมคลิปการแบ่งปันประสบการณ์วิธีการประกาศข่าวดีของคุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ และมีการแบ่งกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย พระสงฆ์ นักบวช คริสตชนฆราวาส เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อสารของพระสันตะปาปาในสารวันแพร่ธรรมสากล 2018 โดยเน้นให้มีการกระจายเชื้อแห่งความรัก และส่งต่อความเชื่อระหว่างผู้อาวุโสและบรรดาเยาวชน ซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญ ในเรื่องแบบอย่างแห่งปรีชาญาณ เพราะประสบการณ์ของผู้อาวุโสเป็นแรงหนุนใจในการประกาศข่าวดีไปสู่ปวงชนให้แก่เยาวชนต่อไป

    จากนั้นในเวลา 11.45 น. มีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรดีเด่นประจำปี ค.ศ.2018     ซึ่งหน่วยงานฆราวาสดีเด่นประจำปี ค.ศ.2018  ได้แก่ หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน สังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งเริ่มต้นจากคณะกรรมการเฉพาะกิจตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 เพื่อเตรียมจิตใจคริสตชนฆราวาสเข้าสู่ปี “ปิติมหาการุณ” และพัฒนาขึ้นเป็น “หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” ในปี ค.ศ. 2001 มีคณะกรรมการถาวรในการจัดอบรมจิตใจคริสตชนฆราวาสอย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรฝึกอบรมฆราวาสให้เป็น“ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี มีกิจกรรมและผลงานที่เด่นชัดในด้านต่าง ๆ เช่น การฟื้นฟุจิตใจ การแสวงบุญ  การเยี่ยมบ้านคริสตชนตามวัดต่างๆ โดยเน้นการอ่านพระวาจาและสวดภาวนาร่วมกันในครอบครัว ที่สำคัญคือรณณรงค์ให้ทุกครอบครัวในสังฆมณฑล “ทำบ้านให้เป็นวัด”

    และองค์กรฆราวาสดีเด่น ประจำปี ค.ศ.2018 ได้แก่ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย การรวมตัวบุคลากรที่ทำงานในแวดวงสุขภาพอนามัยระดับสังฆมณฑล เพื่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเวชบุคคลในสังฆมณฑลราชบุรี ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดคำสอนของพระศาสนจักร ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และพัฒนาศักยภาพในการแพร่ธรรม เป็นสื่อกลางในการให้ความร่วมมือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆในระดับสังฆมณฑล เช่น หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สังคมพัฒนา และวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี ในการออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น และร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย  คาริตัสไทยแลนด์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ชาวประมงต่างด้าว ผู้ยากไร้ชายขอบ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียน และอาสาสมัครเวชบุคคล    รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของชมรมทางวารสารสังฆมณฑล จดหมายข่าวแผนกสุขภาพอนามัยในสภาพระสังฆราช และสื่อโซเชี่ยลมีเดีย อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั้งพี่น้องคริสตชนและต่างความเชื่อ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสัมผัสกับความรักเมตตาของพระเจ้า

    หลังจากนั้น เวลา 12.15 เป็นช่วงเวลาสังสรรค์และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน มีการร้องเพลงประจำองค์กร และการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมสัมพันธ์ หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. พระสังฆราชปัญญาได้กล่าวปิดงานและอวยพรแก่ทุกคน ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง

ภาพข่าว ::::: ชุดที่ 1 ::::: ชุดที่ 2 ::::: โดย คุณพนิดา  แหวกวารี
             ::::: ชุดที่ 3 ::::: ชุดที่ 4 ::::: โดย คุณศุทธดล  อรุณฉาย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11467606
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3833
7508
22529
3833
11467606
Your IP: 52.23.219.12
2021-12-01 13:00