งานชุมนุมคริสตชนฆราวาส โอกาสวันแพร่ธรรมสากล
งานชุมนุมคริสตชนฆราวาส
โอกาสวันแพร่ธรรมสากล

         วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดให้มีงานชุมนุมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โอกาสวันแพร่ธรรมสากล โดยมี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานเปิดการชุมนุมในครั้งนี้

ภายในงานมีการแบ่งปันเรื่องบทบาทคริสตชนฆราวาส ในโลกปัจจุบัน จาก คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ และการเสวนาดำเนินรายการโดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ในช่วงบ่าย มีการบรรยาย เตรียมฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี โดย คุณพ่อเอนก นามวงษ์ จากนั้น พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้อานสาส์น วันคริสตชนคริสตชนฆารวาส คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว อ่านสาส์น วันแพร่ธรรมสากล และมีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการชุมนุม ในพิธี พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้ประกาศเริ่มการฟื้นฟูจิตในเตรียมฉลอง 75 ปี มิซังจันทบุรี อีกด้วย

::::: ชมภาพเพิ่มเติม :::::