ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดงานชุมนุมผู้แพร่ธรรมโอกาสวันแพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 08.30-12.00 น.
 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

บรรยายพิเศษ เรื่อง " 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย"
และ สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud


ประมวลภาพงานแพร่ธรรมสากล ชุดที่ 1

ประมวลภาพงานแพร่ธรรมสากล ชุดที่ 2