Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202591
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2030
4968
11808
116581
11202591
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 06:42

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดงานชุมนุมผู้แพร่ธรรมโอกาสวันแพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 08.30-12.00 น.
 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

บรรยายพิเศษ เรื่อง " 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย"
และ สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud


ประมวลภาพงานแพร่ธรรมสากล ชุดที่ 1

ประมวลภาพงานแพร่ธรรมสากล ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี