Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1622
3259
1622
1528029
74585
105193
2921731
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:28

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 10
เราควรที่จะให้การอบรมธรรมทูตแก่เด็กๆเมื่อไร

                 งานธรรมทูตเป็นงานที่ต้องกระทำทั้งในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนและในชีวิตของหมู่คณะ คำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปทั่วทุกมุมโลกและประกาศข่าวดีแก่ทุกๆคน” เป็นคำสั่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราทุกคนตั้งแต่วันที่ได้รับศีลล้างบาป ดังนั้นงานให้การอบรมธรรมทูตจึงเป็นงานที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเสริมสร้างความสำนึกนี้ให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจนกว่าเราแต่ละคนจะได้กลับกลายเป็นธรรมทูตที่มีคุณภาพของพระเจ้า

                การที่เราแต่ละคนจะมีหัวใจเป็นธรรมทูตนั้นไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันเดียว แต่จะค่อยๆพัฒนาขึ้น ดังนั้นการให้การอบรมจึงเป็นการกระตุ้นและประคับประคองเด็กๆให้ก้าวหน้าไปในการเป็นธรรมทูต แม้ว่าในปัจจุบันพวกเขาอาจจะยังไม่พร้อม แต่เราจะละเลยไม่ได้ที่จะให้การอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เด็กโต และเยาวชน

                 การให้การอบรมธรรมทูตนี้จะต้องกระทำแบบมีแบบแผนเพื่อเด็กๆจะได้ก้าวหน้าอย่างถูกทิศทาง ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพื่อการจัดการอบรม
                1. การสร้างจิตสำนึก – การสร้างจิตสำนึกเป็นขั้นแรกของการให้การอบรม เราจะต้องทำให้เด็กๆเห็นถึงความจำเป็นและความต้องที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่มีความยากลำบากมากกว่าตัวของพวกเขา
                2. ความรู้ – เด็กๆจะต้องได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางศาสนา สังคม และเศรษฐกิจ โดยเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรม แสดงให้พวกเขาได้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยตัวเลข สถิติ หรือด้วยสื่อสารต่างๆ
               3. การอบรม – การอบรมเป็นการทำให้ข้อมูลเชิงเหตุผลกลายเป็นการอุทิศตนส่วนบุคคล ความรู้ต้องผ่านจากสมองไปสู่หัวใจ เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการเป็นธรรมทูต เราจะต้องอุทิศเวลา ให้การภาวนา ให้ความรัก ให้สิ่งของ และที่สุดอุทิศชีวิตของเราเพื่องานธรรมทูต
              4. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน – การให้การฝึกอบรมทุกอย่างจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพื้นฐาน และโดยเฉพาะสำหรับเราจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะที่เป็นคริสตชน พระเยซูคริสตเจ้าผู้ที่ทรงไถ่บาปเราทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในงานธรรมทูตทุกประเภท ความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขแบบมนุษย์ หรือเพื่อสังคม แต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มีรากลึกแห่งศีลล้างบาป
              5. จิตตารมณ์กลุ่ม – งานธรรมทูตไม่ได้เป็นงานส่วนตัว แต่ต้องเกิดขึ้นภายในชุมชนและมอบหมายให้กับชุมชน ทุกๆกิจการในงานธรรมทูตนั้นก็คืองานของพระศาสนจักร จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ดีกินดีเท่านั้น แต่เป็นการประกาศถึงข่าวดีที่ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
              6. สากล - งานธรรมทูตเป็นงานพระคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้พระศาสนจักรกระทำจนสุดปลายแผ่นดินโลก จึงไม่ได้เป็นงานของคนใดคนหนึ่ง วัดใดวัดหนึ่ง หรือสังฆมณฑลหรือทวีป แต่เป็นของทุกคนในโลก การอบรมให้เด็กๆมีความคิดที่เป็นสากลจำเป็นต้องใช้เวลาและความเพียรทน ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้ก็คือ ชีวิตของนักบุญเทเรซา แห่งเลอร์ซิเออที่ได้ภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลกทั้งๆที่ดำเนินชีวิตที่อยู่แต่ในอารามเท่านั้น

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี