Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06204584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10588
4297
20080
4762516
176104
262333
6204584
Your IP: 3.92.28.84
2019-07-23 23:03

บทที่ 11 การเข้าสู่วัฒนธรรม

1.จุดประสงค์
     1. เพื่อให้สมาชิกบอกหรือยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ดีของไทยได้
     2. เพื่อให้สมาชิกมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
     3. เพื่อให้สมาชิกนำพฤติกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมาฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
    1. แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน
     2. ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกันระดมพลังสมองในหัวข้อ “วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ฉันภูมิใจคือ...” ให้เวลา 5 นาที
     3. เมื่อทุกกลุ่มได้พูดคุยกันจบแล้ว ให้ส่งตัวแทนของกลุ่มออกมารายงานต่อกลุ่มใหญ่ (หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับจำนวนสมาชิก)
     4. จากนั้นสรุปด้วยเนื้อหากฤษฎีกา


3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ข้อที่ 29 ได้เน้นให้คริสตชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีงามของตน
    ทั้งนี้    เพราะการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการเสวนานั้น ต้องเคารพในความแตกต่างและยอมรับแนวทางแห่งการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า ผู้เป็นพระพรสำหรับมนุษย์ทุกคน ในทุกวัฒนธรรม พระศาสนจักรต้องไม่เพียงถ่ายทอดความจริงและคุณค่าออกไป แต่ต้องพร้อมยอมรับข้อดีต่าง ๆ ของวัฒนธรรมเหล่านั้น ด้วยการประกาศข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าในสังคมและในวัฒนธรรมไทย
     เราต้องไม่มองข้ามหรือละเลยวิถีปฏิบัติของคนไทย ขณะเดียวกันต้องเข้าใจถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์คำสอนด้านเทววิทยาที่เหมาะสม จนกระทั่งสามารถประกาศข่าวดีแห่งความรักความเมตตาของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำพระพรแห่งความยุติธรรม และสันติของพระเจ้าสู่สังคมไทย

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก. 3:10-14)  เรื่องคำประกาศของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
    เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทำอะไร” เขาก็ตอบว่า “ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหาร ก็จงทำเช่นเดียวกัน” คนเก็บภาษีมาหายอห์นเพื่อรับพิธีล้างด้วย และถามเขาว่า “ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำสิ่งใด” ยอห์นตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” พวกทหารถามเขาด้วยว่า “แล้วพวกเราเล่า เราจะต้องทำสิ่งใด” เขาตอบว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (คนหลากหลายอาชีพต่างมีวิถีชีวิตของตนเอง แต่ทุกอาชีพสามารถทำความดีตามคำสอนของพระเยซูเจ้าได้ ไม่ว่า คนที่มีเสื้อผ้า มีอาหาร คนเก็บภาษี ทหาร ฯลฯ)
2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (รู้สึกว่าการทำความดีนั้น ทุกสาขาอาชีพทุกวัฒนธรรมสามารถทำได้ ทำดีคือทำตามหน้าที่ให้ดีด้วยความรัก)
3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (มีความคิดที่กว้างขึ้น รักในฐานะของตนเอง)
4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (อยู่ตามปกติ ไม่คิดว่าความแตกต่างจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวม)
5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (หาวิธีเพื่อทำความดีตามฐานะหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เช่น ขณะนี้เป็นนักเรียน จะพยายามเรียนให้ดีและช่วยเหลือเพื่อน ๆ อย่างเต็มความสามารถ)
6) การเรียนรู้เรื่องการเข้าสู่วัฒนธรรม และการอ่านพระคัมภีร์ (ลก. 3:10-14) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าประทับอยู่ในบุคคลทุกชาติทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมทุกอาชีพ และทุกคนสามารถทำความดีตามหน้าที่ของตนเองได้)


5. ชีวิตจิตธรรมทูต

ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คริสตชนทุกคนรักษาวัฒนธรรม/ประเพณีที่ดีของไทยเราไว้ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีของไทยเรา
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี