Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06204593
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10597
4297
20089
4762516
176113
262333
6204593
Your IP: 3.92.28.84
2019-07-23 23:03

บทที่ 10 รักษ์สิ่งสร้าง

1.จุดประสงค์
     1. เพื่อให้สมาชิกสามารถบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไร
     2. เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม
     3. เพื่อให้ผู้เรียนอนุรักษ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ประการ

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
    1. ให้สมาชิกออกไปนอกห้องอบรม
     2. แจกกระดาษและปากกาหรือดินสอสี ให้แต่ละคนวาดภาพธรรมชาติที่แต่ละคนประทับใจ
     3. เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละคนนำเสนอให้เพื่อนได้รับรู้ (ปรับไปตามจำนวนสมาชิก)
     4. จากนั้นให้สรุปภาพธรรมชาติที่สมาชิกวาดกับคำสอนจากกฤษฎีกาที่ให้ไว้นี้


3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ข้อที่ 28 ส่งเสริมให้คริสตชนทุกคน รวมทั้งเด็กและเยาวชน ช่วยกันรักษาสิ่งสร้างและสภาพแวดล้อม
    ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่รักษาดูแลโลกและสรรพสิ่ง ซึ่งเป็น “บ้านส่วนรวม” ของมนุษยชาติ (เทียบ ปฐก. 1, ดู Laudato Si) ดังนั้น มนุษย์จึงต้องทำงานร่วมกับพระผู้สร้าง สานต่อกิจการสร้างโลกโดยทำให้สิ่งสร้างสมบูรณ์ มั่นคงและเติบโตอยู่เสมอ เราจึงมีหน้าที่ต้องเคารพและสำนึกรู้คุณต่อพระผู้สร้าง โดยไม่ละเมิดหรือทำลายระบบนิเวศและความงดงามของโลก มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม โดยเอาใจใส่ทำนุบำรุงดูแล และเยียวยาสภาพแวดล้อมด้วยโลกทัศน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่สำคัญของพระศาสนจักรที่จะต้องรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแล รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกฝัง และเรียกร้องให้คริสตชนและทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงพันธกิจแห่งการคุ้มครองรักษาโลก ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงความดีงามส่วนรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์จากหนังสือวิวรณ์ (วว. 5:13-14) เรื่องสิ่งสร้างสรรเสริญพระเจ้า

    “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งสร้างทั้งมวล ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งใต้พิภพ และในทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้น ร้องสรรเสริญว่า พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์ และลูกแกะ จงได้รับ  คำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และพระอำนาจปกครอง ตลอดนิรันดรเทอญ ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนพูดว่า “อาเมน” และบรรดาผู้อาวุโสก็กราบนมัสการ”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
   1)  พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (สิ่งสร้างหรือธรรมชาติร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า)
   2)  เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (รักธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติมาเช่นเดียวกับสร้างมนุษย์)
   3)  เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (ได้รับรู้ว่าธรรมชาติก็สรรเสริญพระเจ้าได้เช่นกัน)
   4)  ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะเกิดผลเสียอย่างไร (เห็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ ไม่ให้ความสนใจหรือไม่คิดว่าเป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์)
   5)  เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (จะรักษา ดูแลต้นไม้ใบหญ้า ไม่รังแกสัตว์.......)
   6)  การเรียนรู้เรื่องรักษ์สิ่งสร้างและการอ่านพระคัมภีร์ (วว. 5:13-14) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ประโยชน์แก่กันและกัน พระเจ้าปรารถนาให้เราช่วยกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติต่าง ๆ อย่างดี)


5. ชีวิตจิตธรรมทูต

ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า ที่ประทานสิ่งสร้างต่าง ๆ ให้มนุษย์ได้มีชีวิต ได้กิน ได้ใช้อย่างมีความสุข และให้พวกเราได้เอาใจใส่รักธรรมชาติ
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี