Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

05006118
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5163
7035
12198
3572902
139066
170587
5006118
Your IP: 3.84.186.122
2019-01-21 21:20

Merry Christmas & Happy New Year

Merry Christmas & Happy New Year

บทที่ 7 กลุ่มเป้าหมายของการประกาศข่าวดี

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประกาศข่าวดีได้
      2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงหน้าที่ของการประกาศข่าวดีของตน
      3. เพื่อให้สมาชิกสวดภาวนาเพื่อการประกาศข่าวดีให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสาม

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
 1. ให้สมาชิกเล่นเกมจับกลุ่มตามลักษณะที่ผู้นำสั่ง เช่น ให้จับกลุ่มตามความสูง ใครสูงเท่ากัน
ให้จับกลุ่มอย่างน้อย 2 คน ใครมีชื่อคล้ายกันให้จับกลุ่มกัน บ้านใกล้กัน ใส่เสื้อสีคล้ายกัน ฯลฯ
2. จากนั้นให้ผู้นำเขียน กลุ่มเป้าหมายของการประกาศข่าวดี 3 กลุ่ม ดังนี้
        1) ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า
        2) คริสตชนที่ดีแล้ว
        3) บุคคลที่ล้างบาปแล้วแต่ไม่ได้มาวัด
แล้วใช้ข้อมูลเนื้อหาเพื่ออธิบาย


3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ข้อ 16 ได้ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประกาศข่าวดีออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

    1.“ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่ไม่ยอมรับ และผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ในทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรและสังคม” (Ad Gentes) บุคคลเหล่านี้  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความหิวกระหายลึก ๆในจิตใจ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ที่จะแสวงหาความจริงสูงสุดในวิถีทางต่าง ๆ พวกเขาทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข่าวดี ได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ ดังนั้น พระศาสนจักรจำเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เสมอทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำเสนอข่าวดีแก่พวกเขา ให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในการได้พบและมีประสบการณ์ความรักเมตตาของพระเจ้า จนกระทั่งปรารถนาเข้ามาเรียนรู้จักพระคริสตเจ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์

    2. “คริสตชนที่มาร่วมพบปะเป็นประจำและผู้ที่มาชุมนุมกันในวันพระเจ้า” พระศาสนจักรจำเป็นต้องเอาใจใส่อภิบาลพวกเขาเหล่านี้ ให้ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการเข้าร่วมชุมนุมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนความเชื่อ ร่วมอธิษฐานภาวนาพร้อมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตในความเชื่ออย่างแท้จริง จนสามารถตอบสนองความรักของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง เป็นแสงสว่าง และกล้าหาญที่จะออกไปเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” ที่เข้มแข็ง กระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ

    3. “บุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วแต่มิได้ดำเนินชีวิตตามพันธกิจของศีลล้างบาป และมิได้รับความบรรเทาใจแท้จริงจากความเชื่อโดยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม” พระศาสนจักรในฐานะมารดาผู้เอาใจใส่มีพันธกิจเร่งด่วนที่จะช่วยให้คริสตชนเหล่านี้ ได้สัมผัสความรักและความเมตตาของพระเจ้า ได้รับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร และปรารถนาที่จะผูกมัดตนเองกับพระคริสตเจ้า  เป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกของพระศาสนจักร เพื่อพร้อมที่จะดำเนินชีวิตเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก และเป็นเชื้อแป้งที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์จากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ. 8:4-8) เรื่องฟิลิปในแคว้นสะมาเรีย
    “บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้ออกไปยังที่ต่าง ๆ ประกาศพระวาจาเป็นข่าวดี ฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟัง ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟิลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขากระทำ ก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขา คนหลายคนที่ถูกปีศาจชั่วร้ายสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไป คนอัมพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรค ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมาก”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
     1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (บรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน ต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ และไปประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้กับคนรอบข้าง......)
     2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ประทับใจในความเลื่อมใสศรัทธาของคริสตชนในสมัยนั้น)
     3)  เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (มีกำลังใจและคิดว่าเราน่าจะประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าได้เช่นกัน เพราะมีเพื่อนต่างความเชื่อมากมาย)
     4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มีตัวอย่างที่ดี)
     5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (กล้าที่จะประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้ามากขึ้น เพราะยังมีคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเจ้ามากมาย)
     6) การเรียนรู้เรื่อง กลุ่มเป้าหมายของการประกาศข่าวดี และการอ่านพระคัมภีร์ (กจ. 8:4-8) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน แม้ว่าจะมีคนหลายประเภท พระเจ้าทรงรอคอย ไม่ทรงบังคับใครให้มาเชื่อพระองค์ แต่ให้โอกาสผู้อื่นได้มารู้จักพระองค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ)

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คนทั้งสามกลุ่ม ซึ่งได้แก่ คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้า คริสตชนที่ดีได้มาช่วยงานประกาศข่าวดี และคริสตชนที่ล้างบาปแล้วแต่เหินห่างวัดจะได้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี