Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06646778
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2657
8239
42317
152973
6646778
Your IP: 35.173.47.43
2019-09-21 22:55

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทที่ 5 ศิษย์พระคริสต์ ต้องเจริญชีวิตอย่างไรบทที่ 5 ศิษย์พระคริสต์ ต้องเจริญชีวิตอย่างไร

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกบอกได้ว่าศิษย์พระคริสต์ต้องเจริญชีวิตอย่างไร
      2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงผลดีของการเจริญชีวิตเพื่อเป็นศิษย์พระคริสต์
      3. เพื่อให้สมาชิกปรับปรุงการเจริญชีวิตของตนเองเพื่อเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ดี

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
ให้ผู้นำใช้ภาพในการอธิบายคำสอน โดยเตรียมภาพดังต่อไปนี้
1. ภาพพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
2. ภาพกลุ่มคริสตชนสมัยแรกเริ่ม
3. ภาพคนมาวัด ภาพคนสวดภาวนา ภาพเด็กที่นั่งอยู่กับพระเยซูเจ้า
4. ภาพบิดาผู้ใจดีหรือลูกล้างผลาญ
5. ภาพพระวาจา ศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ได้ให้แนวทางในการเจริญชีวิตโดย
1. ให้คริสตชนทุกคนยึด “พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนม์” เป็นต้นแบบ โดยให้เราได้ไตร่ตรองชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเจ้า และนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการเจริญชีวิต
2. ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของคริสตชนสมัยแรกเริ่ม ที่มีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3. มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว  
4. มีการกลับใจหรือเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ
5. เสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา พิธีกรรม ศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์จากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ. 2:42-47) เรื่องชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก
    “คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกัน
ฉันพี่น้อง ร่วมพิธีบิขนมปัง และอธิษฐานภาวนา  พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดาอัครสาวกทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำนวนมาก ทุกคนจึงมีความยำเกรง ผู้มีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกัน
และมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ แบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ          ทุก ๆ วันเขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหาร และไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดี
และเข้าใจกัน สรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
      1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (คริสตชนกลุ่มแรกดำเนินชีวิตโดยพบปะกันสม่ำเสมอ ฟังคำสอนจากอัครสาวก รักกัน ทานอาหารร่วมกัน นำของทุกอย่างมารวมกัน แบ่งปันเงินกัน ไปวัดสวดภาวนา .....(เพิ่มเติมตามข้อความพระคัมภีร์)
      2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ภูมิใจ ดีใจที่คริสตชนรักกัน)
      3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (ได้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของกลุ่ม  คริสตชน)
      4)  ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง  (จะไม่มีแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่เป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า)
      5)  เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (ให้เด็ก ๆ ได้พิจารณาตนเอง แล้วแบ่งปันคำตอบของตนต่อกลุ่มใหญ่ เช่น การมาวัด การอ่านพระคัมภีร์ การแบ่งปัน การให้ การพบปะเพื่อฟังคำสอน)
      6) การเรียนรู้เรื่อง ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก และการอ่านพระคัมภีร์ (กจ. 2:42-47) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชน และคริสตชนทุกคนต่างมีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว และแบบอย่างการดำเนินชีวิตของ  คริสตชนกลุ่มแรกกับคำแนะนำของกฤษฎีกาสอดคล้องกัน)

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คริสตชนทุกคน เป็นต้นสมาชิกแต่ละคนสามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างคริสตชนรุ่นแรก
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี