Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06646761
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2640
8239
42300
152956
6646761
Your IP: 35.173.47.43
2019-09-21 22:47

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทที่ 4 ศิษย์พระคริสต์คือใครบทที่ 4 ศิษย์พระคริสต์คือใคร

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกบอกความหมายของคำว่าศิษย์พระคริสต์ได้
      2. เพื่อให้สมาชิกภูมิใจที่ตนเองได้เป็นศิษย์พระคริสต์
      3. เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบตนเองว่าเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ดีในระดับใด

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
1. ถามสมาชิกแต่ละคนว่า จำได้ไหมว่ารับศีลล้างบาปที่วัดใด ใครเป็นพ่อหรือแม่ทูนหัวของเรา
2. ผู้นำให้คำแนะนำว่าศีลล้างบาป ทำให้แต่ละคนเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวัด มีสิทธิที่จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มีสิทธิได้รับการอภิบาลดูแลจากวัด การล้างบาปทำให้เราได้ชื่อว่าเราเป็น “ศิษย์พระคริสต์”


3. คำสอนธรรมทูต  
   ผู้นำตั้งคำถามนำให้สมาชิกช่วยกันตอบ ดังนี้  
1. ศิษย์พระคริสต์ตามกฤษฎีกาฯ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
    ตอบ    2 ประเภท คือ ศิษย์พระคริสต์ในฐานะส่วนตัว และศิษย์พระคริสต์ในฐานะหมู่คณะ

2. เราเป็นศิษย์พระคริสต์โดยผ่านทางพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใด
    ตอบ    ศีลล้างบาป

3. ศีลล้างบาปให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างไร
    ตอบ    ทำให้เรา 1) เป็นบุตรของพระเจ้า     2) เป็นวิหารของพระจิต  

4. ศิษย์พระคริสต์จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร
    ตอบ    ศิษย์พระคริสต์ต้อง     
              1) ปฏิบัติตามพระวาจาพระเจ้า
              2) ช่วยประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์
              3) ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานของพระเยซู

5. ทำไมศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะ
    ตอบ     เพราะพระเยซูสอนว่า “พวกท่านจงรักกันและกันดังที่เรารักท่าน” (ยน. 13:34) และ “...ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ...โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา” (ยน. 17:21)

6. การดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะมีรูปแบบอะไรบ้าง
    ตอบ     ชีวิตหมู่คณะที่หลากหลาย เช่น ชุมชนวัด คริสตชนย่อย (BEC) องค์กรคาทอลิกและองค์กรพระพรพิเศษต่าง ๆ ชมรมวิชาชีพ ชุมชนวัด หมู่คณะนักบวช หมู่คณะสงฆ์และสังฆมณฑล

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
        ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์ จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 (1 คร. 1:11-13) เรื่องคริสตชนแตกแยกกัน
    “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้จากคนในครอบครัวของคะโลเอว่า ท่านทั้งหลายทะเลาะวิวาทกัน ข้าพเจ้าหมายความว่าดังนี้ ท่านต่างก็พูดว่า “ฉันเป็นพวกของเปาโล” “ฉันเป็นพวกของอปอลโล” “ฉันเป็นพวกของเคฟาส” “ฉันเป็นพวกของพระคริสตเจ้า” มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ เปาโลถูกตรึงกางเขนเพื่อท่านกระนั้นหรือ ท่านได้รับพิธีล้างบาปในนามของเปาโลกระนั้นหรือ”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
       1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (มีการแตกแยกในหมู่ศิษย์พระคริสต์ มีการอ้างตนเป็นศิษย์ของคนโน้นคนนี้ จนลืมว่าตนเองเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์)
       2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (เสียใจที่มีการแบ่งแยก)
       3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (รู้ว่าแม้แต่ศิษย์พระคริสต์ยังแตกแยกกัน จึงต้อง
มีคนคอยเตือน)
       4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (จะไม่รู้ความจริง หรือหลงผิดไปตามที่พระคัมภีร์เล่า)
       5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (แม้ว่าเราจะเรียนคำสอนกับใครหรืออยู่วัดใด เราทุกคนต่างเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยกันทั้งนั้น)
       6) การเรียนรู้เรื่อง ศิษย์พระคริสต์คือใคร และการอ่านพระคัมภีร์ (1 คร. 1:11-13) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเยซูเจ้าเป็นอาจารย์ของเรา เราเป็นศิษย์ของพระองค์ เราต้องไม่หลงหรือยึดติดตัวบุคคล และต้องเป็นศิษย์ที่ดีของพระองค์ตลอดไป)

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คริสตชนทุกคนได้เป็นศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริงทั้งส่วนตัวและชีวิตหมู่คณะ
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี