Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06204553
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10557
4297
20049
4762516
176073
262333
6204553
Your IP: 3.92.28.84
2019-07-23 23:02

บทที่ 3 วิสัยทัศน์ – พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกบอกวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้
      2. เพื่อให้สมาชิกบอกพันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกได้อย่างย่อ ๆ อย่างน้อย 2 ประการ

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์
      1. ผู้นำตรวจสอบคำขวัญของโรงเรียน หรือจังหวัดต่าง ๆ
          เช่น “คุณธรรมนำความรู้”  “รักและรับใช้”   “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”
                 เมืองกรุงเก่า ประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่เป็น “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก” ฯลฯ

       2. ผู้นำนำเข้าสู่เนื้อหาคำสอนธรรมทูตโดยให้เด็ก ๆ ท่องวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรไทย ดังนี้
          “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” โดยทำท่าประกอบดังนี้

          “ชุมชน” ให้ไขว้มือทั้งสองไว้ที่หน้าอกแล้วผายมือไปด้านหน้าพร้อมกับกล่าวคำว่า “ชุมชน”

          “ศิษย์พระคริสต์” ให้กางแขนทั้งสองข้างออกเป็นรูปกางเขนพร้อมกับเอียงศีรษะไปทางด้านขวา

          “เจริญชีวิต” ทำท่าเดินย่ำเท้าไปข้างหน้า

          “ประกาศข่าวดีใหม่” เอามือป้องปากแสดงออกถึงการประกาศข่าว

3. คำสอนธรรมทูต       
         กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงถึงเจตนา และความคาดหวังให้คริสตชนไทยได้บรรลุถึงดังนี้ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” และได้กำหนดพันธกิจซึ่งเป็นเสมือนแนวทางปฏิบัติไว้ 4 ประการ คือ

         1) รู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า อาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง (เจริญชีวิตร่วมกับ) บรรดาเพื่อนพี่น้องและธรรมชาติ พร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรัก
         2) เป็นชุมชนที่เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัก รับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้
         3) รักษ์สิ่งสร้าง มีความพอเพียง ลด ละ เลิกความโลภ เปิดขอบฟ้าแห่งคุณค่าพระวรสาร
         4) ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี

เมื่อสรุปเนื้อหากฤษฎีกาแล้ว ให้ผู้นำตั้งคำถามเพื่อทบทวนความจำและความเข้าใจ     
         1) พันธกิจคืออะไร (เรื่องที่เราต้องปฏิบัติ)
         2) พันธกิจข้อที่หนึ่งคืออะไร (รู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า)
             สำคัญอย่างไร และเราจะต้องทำอย่างไร (ให้เวลาสมาชิกได้ตอบ)
         3) พันธกิจข้อที่สองคืออะไร (เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเน้นผู้ยากไร้) สำคัญอย่างไร และเราจะต้องทำอย่างไร (ให้เวลาสมาชิกได้ตอบ)
         4) พันธกิจข้อที่สามคืออะไร (รักษ์สิ่งสร้าง) สำคัญอย่างไร และจะต้องทำอย่างไร (ให้เวลาสมาชิกได้ตอบ)
         5) พันธกิจข้อที่สี่คืออะไร (ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม) สำคัญอย่างไร และเราจะต้องทำอย่างไร (ให้เวลาสมาชิกได้ตอบ)

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
        ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์ จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ. 28:19-20)  ทรงส่งบรรดาสาวกไปทั่วโลก   
        “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
        1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (เป็นคำสั่งของพระเยซูให้เราออกไปประกาศข่าวดี สั่งสอนประชาชนให้รู้จักพระเจ้า ให้มารับศีลล้างบาป ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ทุกประการ และกระทำโดยไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์จะทรงอยู่ช่วยเหลือเรา)
        2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ภูมิใจที่พระเยซูเจ้ามอบหมายงานให้เราร่วมงานกับพระองค์ แต่ก็หนักใจว่าจะทำได้หรือไม่)
        3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (รู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร และมีกำลังใจ เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดไป)
        4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (จะไม่รู้หน้าที่ของตนเอง และจะดำเนินชีวิตแบบบุคคลธรรมดาที่ไม่กระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า)
        5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (ต้องฝึกฝนและเรียนรู้การประกาศข่าวดีมากขึ้น)
        6) การเรียนรู้เรื่อง วิสัยทัศน์ – พันธกิจ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และการอ่านพระคัมภีร์ (มธ. 28:19-20) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าไม่ได้ทำงานเพียงพระองค์เดียว แต่พระองค์ให้เกียรติเราทุกคน แม้แต่เด็ก ๆ ก็ได้มีส่วนร่วมงานกับพระองค์)
   

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คริสตชนทุกคนได้ให้ความสำคัญกับกฤษฎีกาและปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี