บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต

ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงรักและเอาพระทัยใส่ทุกคนและทุกสิ่ง ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนรู้จักพระปรีชาญาณที่นำมนุษย์เดินในหนทางไปสู่ความรอดพ้น

บัดนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ประกาศกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ให้ทุกคนเป็น “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อ “เปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดี” นำความรักและพระหรรษทานแห่งความรอดพ้นไปสู่ชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคม

ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระหรรษทานเพื่อว่า นับตั้งแต่นี้ไป ชีวิตของคาทอลิกชาวไทยทุกคนจะได้รับการฟื้นฟู มีความรัก พยายามเรียนรู้ ศึกษา และไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งถึงพระประสงค์ของพระองค์ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ นี้ โปรดให้ข้าพเจ้าทุกคนมุ่งมั่นดำเนินชีวิต และปฏิบัติพันธกิจของพระคริสตเจ้า เพื่อจะได้เป็น “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” อย่างแข็งขันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย     อาเมน

::::: Download บทภาวนา :::::