Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06432386
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1091
12893
50839
174099
6432386
Your IP: 34.236.190.216
2019-08-24 03:07
 

 
คำนำ

        จุดประสงค์ของคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 อย่างลึกซึ้ง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ พฤติกรรม และเกิดการปฏิบัติอย่างบังเกิดประสิทธิผล (เทียบ กฤษฎีกาฯ ข้อ 40)

        เด็กและเยาวชน คือ กลุ่มเป้าหมายของคู่มืออบรมฉบับนี้ ได้แก่ บรรดาผู้ฝึกหัดชายและหญิงที่กำลังอบรม ฝึกฝนอยู่ในสามเณราลัยและนวกสถานของคณะนักบวชต่าง ๆ รวมถึงเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ตามศูนย์คาทอลิก ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 14 ปีลงมา เด็กนักเรียนคาทอลิก และเด็กที่สนใจอยากเป็นคาทอลิก เด็กเยาวชนที่สังกัดกลุ่มต่าง ๆ ของวัด เช่น คณะนักขับร้อง ผู้ช่วยจารีต ทั้งนี้ เพราะ “ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปต่างเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยกันทุกคน”

กระบวนการฝึกอบรม มีหัวข้อและเนื้อหาที่สำคัญจากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 จำนวน 14 บท โครงสร้างของแต่ละบทประกอบด้วย 8 หัวข้อ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการอบรม

  • ผู้นำยังคงมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมอย่างดี ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
  • ควรให้สมาชิกแต่ละคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว เพื่อการศึกษาและไตร่ตรองในแต่ละหัวข้อ
  • ผู้นำไม่ควรรีบเร่ง เป็นต้น ในช่วงเวลาของการแสดงความคิดเห็นหรือการแบ่งปัน การไตร่ตรอง
  • ในแต่ละหัวข้อ ผู้นำอาจจะปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย และเวลา ควรใช้เวลาในการอบรมแต่ละเรื่องประมาณ 45 นาที ถ้ามีเวลาน้อยให้ปรับเนื้อหาโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก

          ในฐานะผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและฝึกอบรมคริสตชนทุกฐานะให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี  จึงหวังว่าคู่มืออบรมฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้พระศาสนจักรไทยเข้มแข็งมั่นคงในฐานะศิษย์พระคริสต์ได้อย่างสมภาคภูมิ

ขอพระเจ้าประทานพร

คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี