ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต 1/2020
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต 1/2020

        เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2020 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสนับสนุนงานแพร่ธรรมระดับสังฆมณฑล ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงาน ได้จัดประชุมรายงานภาพรวมและงานประกาศข่าวดีของแต่ละสังฆมณฑล ปรึกษาหารือถึงโครงการที่จะทำร่วมกันและส่งเสริมกำลังใจกัน ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ท่าน