"วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี" ของคณะธรรมทูตไทย   
      ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ร่วมมีส่วนในงานประกาศข่าวดีกับคณะธรรมทูตไทย
ด้วยการใส่ถุงทาน ณ วัดของท่านในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020