Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022805
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3458
7827
11285
117971
11022805
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 18:32

คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี กับนักบวชชาย-หญิง สามเณรเณร และครูสอนคำสอน
คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

กับนักบวชชาย-หญิง สามเณร และครูคำสอน
สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน (กรุงเทพ)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019


:::: Download ::::

 

“ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ. 28: 19)
คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ นักบวชชายหญิง และครูคำสอนที่รักทั้งหลาย
    พ่อรู้สึกยินดีมากที่ได้มาปราศรัยกับพวกท่านในโอกาสอันน่าชื่นชมนี้ที่ท่านทำการฉลองครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นโอกาสดึที่จะดึงความสนใจของท่านให้คำนึงถึงพันธกิจในการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรในประเทศอันเป็นที่รักของท่าน
    ขอให้พ่อเริ่มต้นด้วยพระวาจาของพระผู้ที่เสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต"
    พระวาจาเหล่านี้ของพระคริสตเจ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น “พระบัญชาให้โปรดศีลล้างบาป” ของพระเยซูที่มอบไห้ไว้กับบรรดาอัครสาวก (มก. 16: 15-16; ลก. 24: 46-49; ยน. 20: 21-23) ก่อนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ทรงมีพระบัญชาพิเศษให้พวกเขาทำการประกาศข่าวดีแห่งชีวิตสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงเป็นความปรารถนาของพระผู้ไถ่ว่าพันธกิจนี้ควรดำเนินต่อไปในโลกนี้จนสิ้นพิภพ
    ในการติดตามพระยุคลบาทของพระเยซูคริสต์ ในการดำเนินพันธกิจการประกาศพระวรสารต่อไป พวกเขาเป็นธรรมทูตชุดแรก  อาศัยการเทศนาของพวกเขาการเผยแพร่พระวรสารจึงเริ่มขึ้น  ยุคสมัยอัครสาวกจึงกลายเป็นขั้นตอนสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพันธกิจ
    ธรรมทูตที่รู้จักกันมากที่สุดในยุคแรกของพระศาสนจักรคือเปาโลแห่งทาร์ซัส การที่เซาโลได้พบกับพระเยซูใกล้เมืองดามัสกัสเป็นจุดหันเหแห่งชีวิตของท่าน “เซาโล” นักเบียดเบียนพระศาสนจักรกลายเป็นเปาโลที่ปวารณาตนเป็นผู้ประกาศข่าวดี ท่านได้มอบการเทศน์พระวรสารกับชาวยิวให้กับคนอื่นในขณะที่ท่านอุทิศตนทำพันธกิจกับชาวโรมัน กรีก มาเชโดเนีย อิลลีเลี่ยน ฯลฯ  เปาโลเป็นธรรมทูตคนแรกและยังคงเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเจตนารมณ์ในการแพร่ธรรมของเขา กิจกรรมแพร่ธรรมมากมายของท่าน รวมถึงการจัดระเบียบพระศาสนจักรต่างๆ เพราะกิจกรรมมากมายของท่านในหมู่ชนที่เลียนแบบฉบับของอัครสาวก ท่านจึงได้รับสมญานามว่าเป็น “อัครสาวกของคนนอกศาสนา”
     จากมิติแห่งความเชื่อความปรารถนาเรื่องความร่วมมือในพันธกิจเกิดจากความจริงที่ว่าพระศาสนจักรในโลกโดยธรรมชาติแล้วต้องเปิดประตูสู่ประชากรทุกชาติทุกภาษา พระศาสนจักรจึงกลายเป็นธรรมทูต (Ad gentes, 2) ในการเลียนแบบอัครสาวกพระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของมนุษย์ทุกคน  เหตุผลที่ต้องทำงานธรรมทูตอยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนรอดและได้มารู้จักความจริง (1 ทธ. 2: 4)
    เราทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ต่างก็มีกระแสเรียกร่วมกัน นั่นคือ ติดตามพระคริสตเจ้า ถึงแม้จะในวิถีชีวิต และวิธีแตกต่างกัน  เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
    เราทุกคนในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าถูกเรียกร้องให้ต้องมีความกล้าหาญเยี่ยงอัครสาวกโดยมีพื้นฐานในพระจิตเจ้าซึ่งเป็นผู้ผลักดันหลักของพันธกิจ
    พระบัญชาแห่งศีลล้างบาปของพระเยซูคริสต์มีความหมายพิเศษต่อท่านทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ที่นี้  ท่านมีกระแสเรียกในการประกาศและสั่งสอนพระวรสาร นักบวชชายหญิง สามเณร และครูคำสอน ฆราวาสล้วนมีกระแสเรียกต้องประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

สำหรับนักบวชชายหญิง
         ในฐานะผู้รับเจิมชายหญิงที่ขึ้นกับสถาบันต่างๆ ท่านมีบทบาทพิเศษในพันธกิจของพระศาสนจักร  สมาชิกสถาบันผู้ถวายตัวมีหน้าที่ต้องทำพันธกิจธรรมทูต เพราะนี่เกิดจากการถวายตัวของพวกท่าน (CIC, can. 573, §1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานธรรมทูตด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานต่อชีวิตการถวายตัว การสวดภาวนา และการใช้โทษบาป (CIC, can. 673)
         ในฐานะนักบวชกระแสเรียกของพวกท่านมี 3 มิติด้วยกัน มิติของการถวายตัว ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการทำพันธกิจ  ดังนั้นการถวายตัวของท่านจึงเกิดขึ้นเพื่อการทำพันธกิจ  ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันนักบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันธรรมทูต ท่านมี “หน้าที่พิเศษ” เพื่อทำงานการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ แล้วงานนี้เรียกร้องให้ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเพียงพอสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันรวมถึงต้องเอาใจใส่ฟื้นฟูมิติด้านชีวิตจิต ด้านศีลธรรม และด้านสุขภาพของสมาชิกด้วย (Redemptoris mission, ข้อ 66)
          ท่านเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งของชุมชนพระศาสนจักรในประเทศไทย  สถาบันนักบวชทุกแห่งมีอยู่เพื่อพระศาสนจักรและต้องทำให้ตนเองมั่งคั่งด้วยพระพรพิเศษที่เด่นชัดตามเป้าหมายและพันธกิจพิเศษ
          สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนที่รับผิดชอบเขตศาสนปกครองมิสซังและการประสานงานธรรมทูตทั่วโลกถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกท่านทั้งนักบวชชายและหญิงที่ทำการประกาศพระวรสารด้วยวิธีต่างๆในประเทศนี้

สำหรับสามเณร
    บรรดาเณรที่รัก  พระเจ้าได้มอบของขวัญกระแสเรียกในดวงใจของเธอ และในส่วนของเธอ เธอก็มอบตนเองด้วยใจกว้างเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักร
    เธอเลือกกระแสเรียกที่จะเป็นบาดหลวง  ไม่มีคำพูดใดที่ดีไปกว่าคำพูดของนักบุญยอห์น มารี เวียนเนย์  สมณะองค์อุปถัมภ์เจ้าอาวาส  ท่านมองฐานะสมณะว่าเป็นความรักแห่งดวงใจของพระเยซู  นี่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งแห่งศีลบวชและหมายถึงความสนิทใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์  สมณะทำพันธกิจของพระเยซูและกระทำการในพระนามของพระคริสตเจ้า – in persona Christi (CIC, can. 1008)  การแสดง “ในพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า” บ่งให้เห็นถึงความเป็นคนเดียวกันกับพระคริสตเจ้า บาดหลวงเป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง – alter Christus มิตรภาพพิเศษนี้หรือความเป็นคนเดียวกับพระเยซูคริสต์ควรเป็นความคิดที่ต้องเอาไปไตร่ตรองช่วงที่เรียนอยู่ในบ้านเณร
    ประการแรก ทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องของความเป็นบาดหลวงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น การเป็นสมณะหมายถึงการรับใช้พระศาสนจักรและมนุษย์ ไม่ใช่เป็นกระแสเรียกส่วนตัวของปัจเจกชนใด และก็ไม่ใช่สถานภาพ หรือเป็นอาสาสมัครรับใช้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมตนเอง การเป็นสมณะ หรือบาดหลวงเป็นการรับใช้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรจนตลอดชีวิต
    พ่อขอฉวยโอกาสนี้มอบกำลังใจให้ทุกคนในการอบรมในบ้านเณร วันหนึ่งพวกเธอจะเดินไปตามรอยพระบาทของพระเยซูผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดี  ในฐานะที่ยังเป็นนักเรียนเธอถูกเรียกร้องให้ชื่นชอบคุณค่าชีวิตจิต มิติจิตวิญญาณและการอภิบาล และวุฒิภาวะในความเป็นมนุษย์
    ดังนั้นในฐานะที่เป็นสามเณรเธอต้องได้รับการอบรมที่เพียงพอซึ่งรวมถึงพื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายจริยธรรม และปัญญาที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  ที่สำคัญก็คือหากปราศจากการอบรมชีวิตจิตที่เพียงพอ การเป็นบาดหลวงของเธอในไม่ช้าก็จะเกิดวิกฤต  การได้รับการศึกษาและการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่องานแพร่ธรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งกระแสเรียกของเธอในฐานะที่ยังเป็นเณรซึ่งจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและมนุษย์ในอนาคต  อนาคตของพระศาสนจักรในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการอบรมที่เธอได้รับในช่วงที่ยังอยู่ในบ้านเณร
    ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องพยายามเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติงานธรรมทูตของพระศาสนจักรโดยระลึกเสมอว่าพระศาสนจักรได้รับพันธกิจเดียวกันกับพระคริสตเจ้าเพื่อประกาศพระเยซูให้กับมนุษย์  ในฐานะที่จะเป็นสมณะ หรือบาดหลวงในอนาคตเธอควรตระหนักถึงหน้าที่นี้แล้วพยายามมีบทบาทในกิจกรรมธรรมทูต
    ในช่วงที่ยังอยู่ในบ้านเณรเธอมีโอกาสมากมายที่จะพบกับฆราวาสในเขตมิสซังหรือวัดต่างๆ เธอย่อมรู้ดีว่าพวกเขาชื่นชมและรักเธอในการที่เธอเลือกที่จะเป็นบาดหลวง  พวกเขาจะให้ความเคารพและความรักต่อเธอทุกครั้งที่เธอสัมผัสกับพวกเขา  ทัศนคติ ความรักและคำภาวนาของฆราวาสควรเป็นกำลังใจให้เธอในการไตร่ตรองกระแสเรียก

สำหรับครูคำสอน
    ในบรรดาฆราวาสที่กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดี ครูสอนคำสอนเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติ  ท่านเป็นผู้รับใช้พระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่แต่ตัวท่านเท่านั้นแต่เป็นครอบครัวของท่านด้วย  อาศัยพลังแห่งเจตนารมณ์แห่งอัครสาวกพวกเขาทำพันธกิจพิเศษและสำคัญที่สุดในการเผยแผ่ความเชื่อโดยอาศัยความพยายามของพวกเขา  ครูคำสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นประจักษ์พยานตรง และเป็นผู้แพร่ธรรมที่ไม่อาจหาผู้อื่นมาแทนได้ในเขตมิสซังของเรา (Redemptoris missio, n. 73)
    ครูคำสอนในเขตมิสซังกอปรด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ:  กระแสเรียกจากพระจิต พันธกิจของพระศาสนจักร การร่วมมือกับพระบัญชาของผู้นำพระศาสนจักร หรือบิช็อป และการเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ความเชื่อหรือกิจกรรมธรรมทูต  ดังนั้นครูคำสอนจึงได้รับกระแสเรียกจากพระจิต และการเป็นครูคำสอนหมายถึงพระพรพิเศษซึ่งได้รับการยอมรับจากพระศาสนจักร (Guide for Catechists, 2)
    พ่อเข้าใจความจริงว่าพวกท่านทุกคนดำเนินชีวิตและทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างและยากลำบากและท่านประสบกับปัญหามากมายในงานแพร่ธรรม ทว่าท่านก็ยังมุ่งมั่นต่อไปเพราะความรักปราศจากเงื่อนไขที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ  ช่างน่าชื่นใจที่ทราบถึงผลงานของพวกท่านที่ทำการเผยแผ่ความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดมิสซังต่างๆโดยร่วมมือกับบาดหลวงผู้อภิบาล  ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน  
มิติการอภิบาลในภาคพื้นเอเชีย
    ท่านดำเนินชีวิตและทำงานในทวีปเอเชียที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งต้องการงานธรรมทูตของพระศาสนจักรมากกว่าที่อื่น  เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลกและเป็นที่อาศัยของเกือบสองในสามของผู้คนทั้งหมดในโลก
    ภาพที่น่าทึ่งที่สุดของทวีปนี้คือความหลากหลายของประชากรซึ่งเป็นทายาทของวัฒนธรรมศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่โบราณ  นอกจากนี้แล้วเอเชียยังเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาใหญ่ๆ เช่น ยูดาย คริสต์ อิสลาม และฮินดู  นอกนั้นยังเป็นแหล่งกำเนิดของธรรมเนียมประเพณีจิตวิญญาณด้วย เช่น พุทธ เต๋า ขงจื๊อ ซิกส์ ชินโต โซโลอาสตริอานิส และเจน (Zoroastrianism, Jainism) เป็นต้น  แล้วยังมีผู้คนอีกนับล้านที่นับถือบรรพบุรุษหรือธรรมเนียมเผ่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์
    ด้วยว่าคริสตศาสนาเป็นศาสนาที่เผยแพร่กันน้อยที่สุดในทวีป  เอเชียเป็นภูมิภาคหนึ่งของโลกที่อุดมด้วยวัฒนธรรมและศาสนาแต่มีประชากรกว่า 85% ที่ไม่ได้รับศีลล้างบาป เอเชียเป็นทวีปของงานธรรมทูตที่มีความสำคัญมากที่สุด  พระศาสนจักรสากลขอความร่วมมือจากท่านเพื่องานธรรมทูตในทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้
    เราจำเป็นต้องไตร่ตรองพันธกิจของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปในเอเชียว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพันธกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนานอกเหนือไปจากความจริงทางโลกที่เกี่ยวกับครอบครัวและการทำงาน เมื่อการเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของเรานำเราไปเผชิญกับผู้คนที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปจำนวนมากซึ่งความคิดและพฤติกรรมชีวิตของพวกเขาบางครั้งก็ขัดแย้งกับพระวรสารและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล  เพราะฉะนั้นชีวิตคริสตชนจึงเป็นเครื่องหมายและเป็นการท้าทายในการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของการที่เรามีชีวิตอยู่

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย
    เป็นพระเยซูคริสตเจ้าเองที่ทรงเรียกท่านในฐานะที่เป็นนักบวช สามเณร และครูคำสอนให้มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์  พระคริสตเจ้าเป็นประเด็นและหลักใหญ่ในพันธกิจของท่านเพราะท่านถูกเรียกให้ต้องประกาศพระคริสตเจ้าพร้อมกับประกาศสาส์นแห่งความรอดของพระองค์  ท่านมีกระแสเรียกพิเศษที่ต้องติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดและมีส่วนในพันธกิจการไถ่กู้ของพระองค์
    เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องพิศเพ่งไปยังพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์เป็นผู้ประกาศพระวรสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ในมิติแห่งความรอด การประสูติรของพระเยซูคือจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ  การประสูติของพระคริสตเจ้าเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระบิดาเจ้าต่อมนุษย์  พระเยซูผู้เสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพทรงมอบพันธกิจธรรมทูตให้กับผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน
    เราควรพิจารณาเสมอว่าเราทุกคนไดรับศีลล้างบาปในความเชื่อของพระศาสนจักรเพื่อที่จะเป็นคริสตชน นั่นคือ โดยศีลศักดิ์สิทธิ์เราเป็นบุตรของพระเจ้าในโลกนี้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งประชากรของพระเจ้า  ซึ่งในหมู่ชนเหล่านี้บางคนได้รับการสถาปนาเป็นอัครสาวก คนอื่นเป็นนายชุมภาบาล เป็นผู้ถวายตัว เป็นครูคำสอน ฯลฯ  และสุดท้ายในฐานะที่เป็นธรรมทูตแห่งชีวิตในศีลสมรส
    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอธิบายพันธกิจของเราว่าเป็น “ความรักต่อพระเยซูคริสตเจ้า” และในขณะเดียวกันก็เป็น “ความรักต่อประชากร” การเฉลิมฉลองปัสกาของพระคริสตเจ้าที่เราพึ่งจะกระทำไปในช่วงเทศกาลปัสกาแสดงถึงชัยชนะแห่งความรักของพระคริสตเจ้าต่อมนุษยชาติ
    ก่อนจบการไตร่ตรองนี้พ่อขอมอบกำลังใจให้กับท่านในพันธกิจอันล้ำเลิศแห่งการประกาศพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่แห่งสากลจักรวาล  พ่อขอมอบพวกท่านไว้ในการทูนวิงวอนแห่งพระมารดาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นดาราแห่งการประกาศพระวรสารใหม่
    ขอพระเจ้าอวยพรท่านทุกคน  

พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - ถอดความเป็นภาษาไทย)

ภาพประกอบจาก เพจ บันทึก : ฉลองวัด

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี