พีเอ็มเอส (PMS) ประเทศไทยศึกษาดูงานฟิลิปปินส์

    เมื่อวันที่  3-8  พฤษภาคม  2016  ผู้อําานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจําสังฆมณฑล (PMSและคณะทํางานได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสํานักงานพีเอ็มเอส  (PMS)  และงานยุวธรรมทูต ประเทศฟิลิปปินส์

    คณะผู้แทนจากประเทศไทยจํานวน 15   คน  ประกอบด้วย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อํานวยการระดับชาติ , คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร กรุงเทพฯ คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ กรุงเทพฯ , คุณพ่อเสกสรร สมศรี อุบลฯ , คุณพ่อวรเมธ มาหนู ท่าแร่-หนองแสง , คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี นครราชสีมา, ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา จันทบุรี  , ซิสเตอร์ลัดดา เชยบุญ รักกางเขนแห่งจันทบุรี , ซิสเตอร์มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร พระหฤทัยฯ , คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ ราชบุรี , คุณสิริลักษณ์  เบญจภุมริน  ราชบุรี , คุณกฤติยา อุตสาหะ ราชบุรี , คุณสุรัสวดี หงส์วงค์ กรุงเทพฯ , คุณสุชาดา จิตรบรรจง สุราษฎร์ธานี , คุณทรัพย์สิวดี สายสําลี สุราษฎร์ธานี

    จุดประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ การเรียนรู้การบริหารจัดการในการสนับสนุนงานแพร่ธรรมสู่ปวงของสําานักงานพีเอ็มเอส (PMS) ประเทศฟิลิปปินส์ การฝึกอบรมยุวธรรมทูตในสามรูปแบบ คือ  งานยุวธรรมทูตในชุมชน (community) งานยุวธรรมทูตในวัด (parish) และงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน (school)

    สําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คุณพ่อโสกราเตส เมซีโอนา(Socrates Mesiona) ผู้อํานวยการพีเอ็มเอสและคณะทําางานของประเทศฟิลิปปินส์ในการประสานงานกับวัดและโรงเรียนต่างๆ นอกจากนั้นคณะผู้แทนจากประเทศไทยยังได้มีโอกาสเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่เมืองเซบู สักการสถานพระกุมารเยซู ที่ชาวฟิลิปปินส์ให้ความศรัทธาเป็นอย่างสูงและเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูตอีกด้วย