“พระสงฆ์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มิฉะนั้นชีวิตของท่านอาจจะต้องประสบกับความพินาศ”  (บุญราศีคุณพ่อเปาโล มานนา)สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช

ตุลาคม 2021

(ข้อไตร่ตรองสำหรับพระสงฆ์)

“พระสงฆ์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มิฉะนั้นชีวิตของท่านอาจจะต้องประสบกับความพินาศ”

(บุญราศีคุณพ่อเปาโล มานนา)

 

พระวาจาของพระเจ้า

            “ให้บอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ลนต 19.2)

            “ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์” (มธ 5.48)

 

จากเอกสารพระศาสนจักร

            “พระสงฆ์แห่งพันธสัญญาใหม่ในมุมมองหนึ่งถูกแยกต่างออกไปในความรู้สึกนึกคิดของประชากรของพระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ถูกแยกออกจากประชากรของพระเป็นเจ้าหรือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่จะอุทิศตนทั้งสิ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรพวกเขามา พวกเขาไม่อาจเป็นศาสนบริกรของพระคริสตเจ้าได้ เว้นแต่จะเป็นประจักษ์พยานและผู้เผยแผ่ชีวิตที่อยู่เหนือไปจากชีวิตในโลกนี้แต่พวกเขาไม่อาจรับใช้มนุษย์ได้ หากยังเป็นผู้แปลกแยกจากชีวิตและสภาพปัจจัยของมนุษย์ โดยทางฐานันดรพิเศษ ศาสนบริการของพวกเขานี้เองขวางกั้นมิให้ยอมตามโลกนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้พวกเขาดำเนินชีวิตในโลกนี้ท่ามกลางมวลมนุษย์ พวกเขาจะดำรงชีวิตเยี่ยงนายชุมพาบาลที่ดี ที่รู้จักแกะของตนและแสวงหาหนทางที่จะนำผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคอกแกะนี้ แต่พวกเขาอาจได้ยินเสียงของพระคริสตเจ้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีคอกแกะเพียงคอกเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผู้เดียว” (เทียบ ยน 10.14-16)” (PO. 3)

“พระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่องค์เดียว พระองค์ผู้เดียวทรงทำให้ผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ และทรงพอพระทัยรับมนุษย์มาเป็นผู้ร่วมงานและผู้รับใช้ที่อุทิศตนด้วยความนอบน้อมในพันธกิจเพื่อทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นโดยอาศัยศาสนบริการของพระสังฆราช พระเป็นเจ้าทรงบวชพระสงฆ์เพื่อให้มีส่วนอย่างพิเศษในสังฆภาพของพระคริสตเจ้า พระสงฆ์ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนบริกรของพระองค์ และปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระจิตเจ้า” (PO. 5)

“พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความจริงใจและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในพระจิตแห่งพระคริสตเจ้าจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความจริงแท้นี้” (PO. 13)

 

จากงานเขียนของบุญราศีคุณพ่อเปาโล มานนา

            “จงระวัง พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้ชายหยิ่งจองหองที่ไร้ประโยชน์เต็มไปด้วยความมั่นใจในคุณธรรมความดีของตนไปทำให้ผู้คนกลับใจและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงหวงแหนพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เพื่อที่จะทำลายความชั่วร้าย พระองค์จะไม่ทรงใช้พระสงฆ์ที่รักโลกนี้....พระสงฆ์ที่ความเชื่อเป็นแบบไม่ร้อนไม่หนาว เฉื่อยชา ไม่พลีกรรม ขอให้เราไม่ลำเอียง เมื่อเรา(พระสงฆ์)บ่นว่าถึงความล่มสลายที่ศัตรูทางศาสนาทำให้เกิดขึ้นในสนามงานที่เรากำลังหว่านอยู่ มันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่ประชาชนไม่กลับใจไปหาพระเจ้า”

            “ขอให้บรรดาธรรมทูตใช้วิธีการโดยตรงให้มีการกลับใจของวิญญาณมากขึ้น จงเป็นนักบุญและผู้ที่ไม่มีความเชื่อจะไม่ลังเลที่จะกลับใจ”

            “แน่นอนทีเดียว ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับกระแสเรียกพระสงฆ์ เหตุนี้เขาจึงได้รับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ คนคนหนึ่งสามารถเป็นหมอ ทนาย อาจารย์ ที่ดีโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักบุญ แต่นี้ไม่ใช่ในกรณีของการเป็นพระสงฆ์ จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม...กระแสเรียกการเป็นสงฆ์และความศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างชิดสนิท อาจจะเป็นไปได้ที่คนหนึ่งจะศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ได้อยู่ในสังฆภาพ แต่ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสังฆภาพจะไม่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”

            “และความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือก ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในส่วนของเราก็เป็นความคาดหวังของคนทั้งโลกเช่นกัน ทุกคนรู้ดีว่าพระสงฆ์จะต้องศักดิ์สิทธิ์ และทุกคนคาดหวังและเรียกร้องความศักดิ์สิทธิ์นั้น แม้แต่คนร้ายที่เยาะเย้ยและต่อสู้กับเรา”

คำถามเพื่อไตร่ตรอง

  • อะไรที่เราจดจำได้ในวันบวชเป็นพระสงฆ์ของเรา?
  • อุดมการณ์ในวันที่เราบวช ยังคงมีอยู่ในตัวเราหรือไม่? ในระดับไหน?
  • อย่างตรงไปตรงมา เราได้เป็นแบบอย่างของชีวิตพระสงฆ์มากแค่ไหนสำหรับผู้พระเจ้าทรงส่งมาหาเรา?
  • เราได้ขอให้พระเจ้าประทานพละกำลังให้เรามีความซื่อสัตย์และช่วยให้เราเป็นพระสงฆ์ที่ดีครั้งสุดท้ายเมื่อใด?
  • เราได้สวดภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมและบรรดาธรรมทูตครั้งสุดท้ายเมื่อใด?

บทภาวนา

            ข้าแต่พระตรีเอกภาพ พระองค์ทรงเลือกและเรียกบางคนให้เป็นผู้รับใช้ประชากรของพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะของพวกเขา โปรดพระเมตตามองดูพระสงฆ์ของพระศาสนจักรและฟื้นฟูพระหรรษทานแห่งศีลบวชในตัวพวกเขา ขอพระจิตเจ้าที่พวกเขาได้รับทรงปลุกเร้าพวกเขาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อว่าศาสนบริการและชีวิตของพวกเขาจะได้ดำรงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ ขอให้พวกเขาเพ่งมองไปยังพระเยซูคริสตเจ้า มหาสมณะสูงสุดและผู้เลี้ยงแกะที่ดี และติดตามพระองค์ด้วยใจกว้าง ทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นของขวัญประชาสัตบุรุษและพระศาสนจักร

            พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง มารดาของพระสงฆ์ โปรดเสนอวิงวอนต่อองค์พระบุตรเพื่อพวกเขา

            พวกเขาเป็นของพระองค์ โปรดทำให้จิตใจและร่างกายศักดิ์สิทธิ์ สัตย์ซื่อต่อกระแสเรียกของพวกเขา โปรดเสิรมกำลังผู้ที่อ่อนแอและนำพวกเขาไปยังพระคริสตเจ้า โปรดส่งทูตสวรรค์มาช่วยให้พ้นจากความอ่อนแอ โปรดเสนอวิงวอนเพื่อพระสงฆ์ทุกคน โอ้ พระมารดา เพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อที่ลึกซึ้ง ความวางใจที่มั่นคง ความรักที่สมบูรณ์ และสำนึกอย่างลึกซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ อาแมน