Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09030975
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3548
4621
3548
139584
9030975
Your IP: 3.237.67.179
2020-11-29 06:15

วันที่ 3 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดีที่ สัปดาห์ที่
26 เทศกาลธรรมดา
นหม 8:1-4ก, 5-6, 7ข-12 สดด 19:8-11 ลก 10:1-12

          พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์เจ็ดสิบสองคน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทรงเรียกอัครสาวกทั้งสิบสองที่ติดตามพระองค์ พันธกิจนี้เพื่อการเตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้า พันธกิจเตรียมทางนี้มีความหมายรวมถึงการสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าบ่งบอกถึงความเป็นตัวพระบุคคลของพระองค์อย่างแท้จริง เปรียบเช่นเดียวกับการฟังธรรมบัญญัติของโมเสส ในบทอ่านที่หนึ่งเกี่ยวกับเอสราและเนหะมีย์ ได้กล่าวถึงเอสราสมณะนำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสออกมาต่อหน้าชุมชนทั้งชายหญิงและเด็ก ที่มีวัยพอจะฟังเข้าใจได้

 เอสราอ่านหนังสือที่ลานหน้าประตูน้ำตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยง ประชาชนทั้งปวงตั้งใจฟังข้อความที่อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ ส่วนในชุมชนศิษย์พระคริสต์ พระองค์ก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์เป็นดังข่าวดีแห่งพระวรสาร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดหน้าที่ผู้อ่านและผู้อธิบายพระคัมภีร์ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ การมอบหมายหน้าที่ให้กับบรรดาศิษย์นั้น เป็นพันธกิจการประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าก็ทรงบอกกล่าวถึงวิธีการทำพันธกิจนี้เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงแนะนำวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง เช่น พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการเป็นธรรมทูตด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี (ดู ลก 10:4-7) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมในเรื่องการใช้เวลา (ดู ลก 10:4) พันธกิจไม่ได้วัดกันที่จำนวน (ดู ลก 10:2) ให้เป็นผู้นำสารแห่งสันติสุข (ดู ลก 10:5) ด้วยท่าทีของการเป็นผู้ประกาศข่าวดี (ดู ลก 10:8-9) นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสอนวิธีการตอบสนอง หากเกิดการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า (ดู ลก 10:10-11) พระเยซูเจ้าทรงแนะแนวทางในการทำพันธกิจด้วยวิธีการเหล่านี้

          เพราะพระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า ธรรมทูตของพระองค์จะต้องถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเกิด การปฏิเสธ   ไม่ยอมรับ หรือ แม้กระทั่งการเบียดเบียน แต่นั่นจะกลับกลายเป็นโอกาสให้เกิดพันธกิจของศิษย์ธรรมทูต ตามพระประสงค์ของพระบิดาเพื่อความรอดพ้นสำหรับมนุษย์ในโลกนี้ ดังนั้น ศิษย์ธรรมทูตต้องทำงานด้วยไฟแห่งความรักเพื่อโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น จงออกไปและเสาะหาชายหญิงทุกยุคทุกสมัย ในทุกที่ เพื่อไม่ให้มีใครต้องพลาดจากการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้        

>>>>DOWNLOAD<<<<

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี