Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921777
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1668
3259
1668
1528029
74631
105193
2921777
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:40

 คู่มือการฝึกอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต(2017) “เราทุกคนคือธรรมทูต” คู่มือการฝึกอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต (2017) “เราทุกคนคือธรรมทูต”
    กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช    2015 ข้อ 21 เน้นถึงความสำคัญของเยาวชนในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์ ดำเนินชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” ด้วยถ้อยคำที่ท้าทายดังนี้     ”นับจากนี้ไปเยาวชนคือผู้เปิดขอบฟ้าใหม่เพื่อออกไปประกาศข่าวดี”

    ดังนั้นเพื่อสนองตอบคำประกาศที่สง่างามนี้ คู่มือฝึกอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต จึงเป็นเสมือเครื่องมือเล็กๆ ชิ้นหนึ่งเพื่อช่วยเสริมสร้างเด็กและเยาวชนของเราให้มีความรู้ ชีวิตจิต และทักษะ/วิธีการ ในการประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยคำขวัญที่ว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”
    คู่มือนี้มีทั้งหมด 7 ภาค (22 บทเรียน) ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย ส่วนที่เป็นคำสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต และธรรมทูตรับใช้ และจากการเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในงานธรรมทูต    ขอขอบคุณ พระสังฆราช โซเครติส ซี เมซีโอนา, MSP., ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้มอบคู่มือฉบับนี้ให้เป็นของขวัญในโอกาสที่พวกเราได้ไปศึกษาดูงานงานแพร่ธรรมประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2016 ขอบคุณคุณครูประภา วีระศิลป์ที่อุทิศตนแปลเป็นภาษาไทย

    หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ให้การอบรมเด็กและเยาวชนของเราได้มีแนวทางในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของเราให้กลับกลายเป็นธรรมทูตที่เข้มแข็งต่อไป

    ขอพระเจ้าประทานพระพร

คุณพ่อเปโตรวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการ
สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2017/2560
สมโภช นักบุญเปโตรและเปาโล


ภาคที่ 1    พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นธรรมทูต ( Download )
    บทที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้เป็นชาวประมงหามนุษย์ (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 ฉันตัดสินใจติดตามพระเยซูเจ้า (ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 เฉลิมฉลองของชีวิต เฉลิมฉลองด้านคารวะกิจ (ชีวิตจิตธรรมทูต)

ภาคที่ 2    พระเจ้าพระบิดา แหล่งกำเนิดงานธรรมทูต (Download)
    บทที่ 1 พระเจ้าพระบิดา : ความรักและพันธกิจของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 วิธีการส่วนตัวของฉันในการประกาศความรักของพระเจ้า (ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 ภาวนาเพื่อเด็กที่ขัดสนในโลก (ชีวิตจิตธรรมทูต)

ภาคที่ 3    พระเยซูคริสตเจ้าทรงถูกส่งมาในโลก (Download)
    บทที่ 1 พระเยซูเจ้า : ธรรมทูตของพระบิดา (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 ติดตามพระเยซูเจ้าในความนอบน้อมด้วยความรักในฐานะธรรมทูตของพระบิดา(ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 ในฐานะธรรมทูตแห่งการภาวนา : ประกาศพระคริสตเจ้า (ชีวิตจิตธรรมทูต)

ภาคที่ 4    พระคริสตเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าลงมาจากพระบิดา (Download)
    บทที่ 1 พระจิตแห่งความจริง พระผู้ช่วยเหลือ (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 เป็นพยานถึงพระจิตแห่งความจริง พระผู้ช่วยเหลือ (ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 ได้รับการเจิมโดยพระจิตเจ้า (ชีวิตจิตธรรมทูต)

ภาคที่ 5    การตั้งพระศาสนจักร และการมอบให้เผยแพร่ความเชื่อและงานช่วยให้รอดพ้นของพระคริสตเจ้า (Download)
    บทที่ 1 พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมาย และศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งอำนาจของการช่วยให้รอดพ้นของพระคริสตเจ้า (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 ความรับผิดชอบของฉันในพระศาสนจักร บ้านที่สองของฉันแห่งอำนาจของการช่วยให้รอดพ้นของพระคริสตเจ้า (ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 ความรับผิดชอบของฉันในพระศาสนจักร บ้านที่สองของฉันแห่งอำนาจของการช่วยให้รอดพ้นของพระคริสตเจ้า (ชีวิตจิต)

ภาคที่ 6    การภาวนา ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดฝ่ายจิตของธรรมทูตแท้ (Download)
    ตอนที่ 1 ประสบการณ์ชีวิต “เราสวดภาวนา”
    ตอนที่ 2 “ข้าแต่พระอาจารย์ โปรดสอนเราอธิษฐานภาวนา”
    ตอนที่ 3 “คำวอนขอของท่าน”
    ตอนที่ 4 “คำวอนขอของเรา”

ภาคที่ 7    ทวีปเอเชีย พันธกิจที่ได้รับของพระศาสนจักร (Download)
    บทที่ 1 พระเยซูเจ้าธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ (คำสอนธรรมทูต)
    บทที่ 2 ตอบรับการเรียกให้เป็นธรรมทูตในความเชื่อและความหวัง (ธรรมทูตรับใช้)
    บทที่ 3 เฉลิมฉลองด้วยความกตัญญู และตอบรับการเรียกให้เป็นธรรมทูต (ชีวิตจิตธรรมทูต)

::::: Download ทั้งเล่ม :::::

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี