บทภาวนาเพื่อเดือนตุลาคม 2019

“เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”
โอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15
(Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้สถิตในสรวงสวรรค์
พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระองค์
ได้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงมอบหมายให้ผู้ติดตามพระองค์
ออกไปและเรียกศิษย์จากทุกชนชาติให้มาติดตามพระองค์
และทรงเตือนใจเราว่าโดยผ่านทางศีลล้างบาป
เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของพระศาสนจักร

ขอโปรดทรงเสริมพละกำลังให้พวกลูก ด้วยพระพรขององค์พระจิตเจ้า
ให้มีความกล้าหาญและกระตือรือร้น ในการเป็นพยานยืนยันถึงข่าวดีในพระวรสาร
เพื่อให้ทุกพื้นที่ที่พันธกิจของพระศาสนจักรยังไปไม่ถึง หรือยังไม่ประสบผลสำเร็จ
จะได้พบกับหนทางในการประกาศข่าวดีใหม่และจะได้บังเกิดผล
ช่วยนำพาชีวิตและเป็นแสงส่องสว่างให้กับโลกของเรา

โปรดทรงช่วยพวกลูก
สามารถทำให้ผู้อื่นได้พบกับความรักและความเมตตาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร