เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” (Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)
ความหมายของตราสัญลักษณ์ เดือนตุลาคม 2019 เดือนแห่งการแพร่ธรรมสัญลักษณ์และสีต่างๆ
                เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนพิเศษสำหรับธรรมทูต มีตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นรูปกางเขนธรรมทูต ประกอบด้วยสีต่างๆ หมายถึง 5 ทวีป รูปกางเขนโอบล้อมเข้าหากันเป็นลูกโลก หมายถึงผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกันในพระศาสนจักรสากล ดุจดังสายใยที่เชื่อมโยงเข้าหากัน ส่วนกางเขนนั้นเป็นทั้งเครื่องมือและสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ ที่รูปกางเขนเปล่งแสงสว่างด้วยหลากสีสุกใส เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและการกลับคืนชีพ

      รูปโลกโปร่งแสงมองเห็นผ่านทุกสิ่ง เพราะพันธกิจการประกาศข่าวดีของเราไร้พรมแดน อันเป็นผลของพระจิตเจ้า รูปกางเขนโอบกอดทุกคนในโลกนี้เข้าหากัน และแสดงการขอบพระคุณกางเขนที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เกี่ยวดองกัน ทำให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ด้วยพันธกิจ

       ด้วยความรักของคริสตชนและโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยพระจิตเจ้าทรงข้ามอุปสรรคจากระยะทางไกลโพ้น พระองค์ทรงเผยแสดงทั้งจิตและใจของเรา และนี่คือความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มีข้อจำกัดหรือมีขอบเขตใดมาขวางกั้น        ตัวหนังสือ BAPTISED AND SENT ซึ่งอยู่ในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงลักษณะและองค์ประกอบของคริสตชนสองประการที่ไม่อาจแยกกันได้ นั่นก็คือ คริสตชนได้รับศีลล้างบาปและพันธกิจการประกาศข่าวดี จากไม้กางเขนของพระเยซูเจ้านำมาซึ่งศีลล้างบาปเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ด้วยการที่เราคริสตชนถูกส่งออกไปประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า (ในภาษาไทยได้ถอดความและปรับให้สอดคล้องกับคำขวัญของการฉลอง 350 ปี มิสซังสยามว่า "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์พันธกิจในโลก" )

          สีของกางเขนหมายถึง ทวีปทั้งห้า สีแดงหมายถึงทวีปอเมริกา สีเขียวหมายถึงทวีปแอฟริกา สีขาวหมายถึงทวีปยุโรป สีเหลืองหมายถึงทวีปเอเชีย และสีน้ำเงินหมายถึงโอเชียเนีย แต่ละสีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์คือความเชื่อมโยงกันระหว่างทวีปด้วยประชากรของทวีปเหล่านั้น ในความสนิทสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติ

           สีแดงระลึกถึงเลือดของมรณสักขีในทวีปอเมริกา เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตใหม่ในความเชื่อของคริสตชน และยังเป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของบรรดาธรรมทูตที่เดินทางไปถึงแผ่นดินใหม่ และใส่ใจที่จะนำความรอดพ้นไปสู่ผู้คนที่นั่น สีแดงยังหมายถึงโลกและทุกสิ่งบนโลก เป็นสีที่ให้ความสดใสและเป็นสีที่ใช้ในการสื่อสารได้ดี

           สีเขียวเป็นสีแห่งความมีชีวิต ธรรมชาติ และพืชพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ความอ่อนเยาว์ และพละกำลัง สีเขียวทำให้ทุกสิ่งประสานกลมเกลียวกัน ทวีปแอฟริกาได้ชื่อว่าเป็นที่มีความเป็นปึกแผ่น แม้จะอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก แต่สีเขียวก็นำความหวัง ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมทางเทววิทยาทั้งสาม

           สีขาว เป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมยินดี ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า เป็นความท้าทายสำหรับยุโรปทวีปเก่าแก่ที่มีโอกาสจะพบหนทางที่ช่วยผลักดันให้เกิดการประกาศข่าวดีใหม่ บนแผ่นดินซึ่งเต็มไปด้วยโบสถ์และนักบุญมากมาย

           สีเหลืองเป็นสีแห่งแสงสว่าง ซึ่งให้ความสว่างแท้จากพระเจ้า เอเชียเป็นทวีปที่พระเยซูเจ้า บุตรแห่งมนุษย์ทรงประสูติ และทรงเจริญชีวิต

           สีน้ำเงิน แทนโอเชียเนีย ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะจำนวนมากมายกระจายอยู่ในมหาสมุทร สีน้ำเงินทำให้ระลึกถึงชีวิตของพระคริสตเจ้าในธรรมล้ำลึก สีน้ำเงินเป็นสีของน้ำซึ่งชำระล้างและฟื้นฟูชีวิตของเราผ่านทางพระเจ้า และยังเป็นสีของท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา


Download ตราสัญลักษณ์ ::::: ภาษาไทย ::::: ภาษาอังกฤษ :::::