Get Adobe Flash player

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06204599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10603
4297
20095
4762516
176119
262333
6204599
Your IP: 3.92.28.84
2019-07-23 23:03

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือในการทำงานด้านการประกาศข่าวดี
         ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็นในการประกาศข่าวดี รูปแบบของการเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างเด็กให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี คือ
      1.การนำเสนอโครงการให้ผู้ใหญ่ได้รับรอง
      2.การจัดตั้งเด็กๆให้มีลักษณะเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับอัครสาวก
      3.จัดทำคู่มือฝึกอบรมเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้เรื่องพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์ การส่งเสริมให้เด็กมีชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสประกาศข่าวดี และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างสมาชิก  
     4.จัดการฝึกอบรมผู้นำหรือผู้ให้การอบรม เช่น ครู นักบวชชาย-หญิง เยาวชน อาสาสมัคร
     5.ดำเนินการโดยการเชิญชวนเด็กให้เข้าร่วมโครงการ
     6.ดำเนินการฝึกอบรมเด็กตามแผนงานที่วางไว้

การให้ความร่วมมือในงานการประกาศข่าวดี
การร่วมมือฝ่ายจิต
    1.การดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน
    2.การภาวนาเพื่อให้งานประกาศข่าวดีบังเกิดผล
    3.การพลีกรรม ถวายความทุกข์ทรมานและแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซูเจ้า
การร่วมมือฝ่ายวัตถุ
   1.การให้ความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงิน ด้วยความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
   2.การบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ยากไร้
   3.การแบ่งปันประสบการณ์และสื่อในการฝึกอบรมแก่กันและกัน

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี