ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-10-2018
“วันแพร่ธรรมสากล 2018”


โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย


      วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ทรงสะท้อนพระวรสารของนักบุญมาระโกว่า “วิถีทางแห่งการรับใช้คือยาถอนพิษที่ดีที่สุดเพื่อแก้อาการโอ้อวดตนเองและฝักใฝ่ในลาภยศสรรเสริญ” จากนั้นโอกาสวันแพร่ธรรมสากล พระองค์ทรงเชื้อเชิญสัตบุรุษให้เข้าร่วมในภารกิจของพระศาสนจักรในการนำพระวาจาพระเจ้าไปสู่ทุกผู้คน