สรุปสารสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2018
“พร้อมกับเยาวชน ให้เราประกาศข่าวดีสู่ปวงชน”
(Together with young people, let us bring the Gospel to all)
โดย คุณพ่อเปโตรวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ผู้อำนวนการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย


ขอขอบคุณ สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี