9.  โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรยุวธรรมทูต
       เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับองค์กรยุวธรรมทูตในประเทศไทย ก็คือ การปลุกเร้าและให้การอบรมเด็ก ๆ ของเรา ให้มีจิตวิญญาณของการ เป็นผู้แพร่ธรรม เป็นการเข้ามามีส่วนในพันธกิจการไถ่บาปสำหรับ มนุษย์ทุกคน ดังนั้น ยุวธรรมทูตจึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างการทำงาน อย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อสนับสนุนงานนี้ให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้

 โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรยุวธรรมทูต