1.  ปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้า
มีชีวิตจิตที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา

2.  สร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ ให้พวกเขาสามารถ
ประกาศความเชื่อของตนเองแก่ผู้อื่น ได้อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง

3.  ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้มีความคิดที่เป็นสากล มีทัศนคติที่กว้างไกล มีใจกว้าง
ไม่ยึดติดเฉพาะตนเอง

4.  ช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการ
ในการเป็นธรรมทูตยังดินแดนต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียก
การเป็นพระสงฆ์และนักบวช

5.  จุดประกายไฟแห่งความรักที่มีต่อคนยากจน คนที่ต้องทนทุกข์ ทรมาน
คนที่ถูกกดขี่ในรูปแบบต่าง ๆ

6.  ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักร สากล