Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022912
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3565
7827
11392
118078
11022912
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 18:41

5.  บทบาทของผู้นำกับบรรดาเด็ก ๆ

 ผู้ให้การอบรมศึกษา
       ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก - รักศรัทธา - ภาคภูมิใจ - ปฏิบัติตามคำสอน และแบบอย่างของพระเยซูเจ้า   มิใช่แค่ให้ความรู้ด้านสติปัญญา       แต่ให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ความรักส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า

 ผู้เป็นผู้นำฝ่ายจิตและผู้ให้แบบอย่าง
       ชี้แนะและเป็นตัวอย่างในด้านความเชื่อศรัทธา ดำรงชีวิตในความเชื่อ และแบ่งปันความเชื่อนั้นกับเด็ก ๆ ผู้นำจึงเป็นผู้ที่ทำให้เด็กศักดิ์สิทธิ์ โดยที่ตนเองต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อของตนด้วย

 - การภาวนาส่วนตัวและส่วนรวม
 - รับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ โดยเฉพาะศีลอภัยบาป
 - ฟัง อ่าน ตริตรองพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ
 - รักพระเจ้าและสวดภาวนาอยู่เสมอในทุกโอกาส
 - มีความสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งต้องรักซื่อสัตย์ และสืบสานงานของพระศาสนจักรภายใต้การปกครอง ของผู้มีอำนาจ ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข

 ผู้เป็นธรรมทูต
       ส่งเสริม สนับสนุน เร้าใจ ให้แรงจูงใจ และดูแลให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความรอดของวิญญาณของเพื่อน ๆ และบุคคลทั่วไป         และช่วยพวกเขาให้ทำหน้าที่ธรรมทูตช่วยวิญญาณผู้อื่นด้วยความยินดี

 ผู้เป็นชุมพาบาล
       ผู้ที่มีบทบาทมากกว่าครูธรรมดา แต่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็ก ๆ ในนามของพระศาสนจักร เพราะเขาได้รับหน้าที่รับผิดชอบจากพระสังฆราช และคุณพ่อเจ้าวัดในการทำหน้าที่นี้

เป็นพ่อแม่คนที่สอง
       ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กๆที่มีภูมิหลังที่ลำบาก   และดูแลช่วยเด็กๆทุกคน ให้พัฒนาเติบโตในแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

 การเป็นประจักษ์พยาน
        ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆได้มีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานในความรักต่อพระเยซูเจ้า

 นำเด็กเข้าหาพระเยซูเจ้า
        ทำหน้าที่ตามคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ปล่อยเด็กๆมาหาเราเถิด” หน้าที่ที่จะต้องเชิญชวนแด็กๆให้มาหาพระเยซูเจ้า และปกป้องเด็กๆจากอันตรายหรืออิทธิพลอื่นๆที่จะชักจูงเด็กให้หันเหออกจากพระเจ้า

 ส่งเสริมกระแสเรียก
        อันเดรนำเปโตรมาพบพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกันผู้นำควรที่จะนำเด็กๆให้ค้นพบกระแสเรียกของพวกเขา ซึ่งบางคนอาจจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์  ซิสเตอร์ก็ได้

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี