1. ทำไมต้องมีผู้นำกลุ่ม
- ยุวธรรมทูตเป็นของเด็ก ๆ สำหรับ เด็ก ๆ และโดยเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัย ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นวัยที่กำลังเสริมสร้าง ทัศนคติสำหรับชีวิต

- โดยลำพังเด็ก ๆ เอง ตัวเขาไม่สามารถให้การอบรมตัวเขาเอง ดังนั้น พวกเขาจึงต้องมีคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ที่จะให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทาง และให้ความมั่นใจแก่พวกเขาในการดำเนินชีวิต

- นอกจากนี้ เป้าหมายของเด็กยุวธรรมทูต คือการรู้จักพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระองค์ และมีส่วนที่จะแบ่งปันความเชื่อ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคนอื่น ๆ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถบรรลุผลได้ นอกจากว่าจะมีผู้นำและช่วยเหลือพวกเขา


- ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ไม่สามารถ ติดตามลูก ๆ ในการพัฒนาความเชื่อของเขา จึงต้องการผู้อื่นที่สามารถ ช่วยเหลือพวกเขาได้

- ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ เราจึงมองเห็นความสำคัญของผู้นำ หรือผู้อภิบาลกลุ่มที่จะต้องก้าวไปด้วยกันกับบรรดาเด็ก ๆ ในการเดินทาง แห่งความเชื่อ และในการอบรมเชิงธรรมทูต  ซึ่งมีบทบาทที่จะเป็นแบบอย่าง และนำพวกเขาไปใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากขึ้น เพื่อจะมีส่วนในพันธกิจ ของพระองค์