Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09341728
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2591
6505
2591
122623
9341728
Your IP: 184.72.102.217
2021-01-17 12:12

11.  พิธีรับเข้าเป็นสมาชิกในสมณองค์กรยุวธรรมทูต

เริ่มพิธี

 เดชะพระนาม  พระบิดา  พระบุตร  และพระจิต  อาแมน


พิธีขอสมาโทษ

        พระสงฆ์หรือครูกล่าวว่า  ให้เราถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้า และเสียใจในความบาปผิดที่เราได้กระทำ
 ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีย์ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ


บทภาวนา

       ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ให้ปล่อย เด็ก ๆ เข้ามาหาพระองค์ และยังทรงปรารถนาให้ทุกคนเป็นเหมือนเด็ก เพื่อเข้าอาณาจักรของพระองค์  ขอพระองค์อวยพรการชุมนุมของเด็กในวันนี้ และโปรดประทับอยู่กับพวกเด็กในวันนี้ โปรดประทับอยู่ท่ามกลาง พวกเด็กเหล่านี้  เพื่อแสดงความรักไม่มีขอบเขตของพระองค์ โปรดชักจูงเด็กแต่ละคนให้เข้าใกล้พระองค์ ทำให้เขาเป็นลูกของพระองค์ และใส่ความรักเต็มล้นในหัวใจของเขา เพื่อให้เขาเดินทางในโลกนี้อย่างดี ด้วยการประกาศความรักที่จะช่วยทุกคนให้รอด โปรดบันดาลให้เด็กทุกคน เป็นผู้แพร่ธรรม ให้เขามีหัวใจร้อนรนในการประกาศพระวรสาร โปรดประทานพระหรรษทานของพระองค์ให้เขามีความเชื่อเข้มแข็งเสมอไป ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้า ทั้งหลาย


บทอ่าน

มาระโก 10:13 - 16 ; ลูกา 2 , 4- 50 ; ลูกา 2:51 - 52
ลูกา 18:15- 17 ; มธ. 19: 13 - 18
เงียบสักครู่ , เทศน์


การปฏิญาณ

       พระสงฆ์ บรรดาเด็ก ๆ ที่รัก หลังจากที่พวกเธอได้เตรียมตัว และตรึกตรองมาเป็นเวลานาน ขณะนี้พวกเธอตัดสินใจที่จะอุทิศตนเอง เป็นพิเศษแด่พระเยซูเจ้า ผู้เป็นเจ้านายและแบบฉบับ พวกเธอปรารถนา ที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรยุวธรรมทูต และอุทิศเวลา กำลัง และความพยายามตามแบบของพวกเธอที่จะแพร่สารของพระเยซูเจ้า แก่เด็กคนอื่น ๆ ที่เป็นเพื่อนกัน แต่ยังไม่รู้จักพระเจ้า พวกเธอได้เลือกทาง ที่ดีที่สุดแล้ว ที่มารับใช้พระเยซูเจ้า นับว่าพวกเธอได้รับเกียรติพิเศษจริง ๆ

      แต่ก่อนที่พ่อจะรับเธอเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เป็นทางการ พ่ออยากจะขอให้พวกเธอประกาศความประสงค์ของพวกเธอแก่ชุมชนเสียก่อน

ประธาน : พวกเธอปรารถนาที่จะอุทิศตน คือชีวิตเด็กของพวกเธอ แด่พระเยซูเจ้าในแบบพิเศษ โดยเข้าเป็นสมาชิกของคณะยุวธรรมทูต และทำการประกาศพระวรสารโดยไม่หยุดหย่อนหรือ
ยุวธรรมทูต :  ลูกปรารถนา

ประธาน : พวกเธอปรารถนาที่จะภาวนาเพื่องานแพร่ธรรม  รักและ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กับพระศาสนจักรในประเทศของตนและที่อื่น ๆ หรือ
ยุวธรรมทูต : ลูกปรารถนา

ประธาน : พวกเธอกล้าที่จะพูดเรื่องพระเยซูเจ้าแก่เพื่อน ๆ ที่โรงเรียน เมื่อเธอพบเขา และพร้อมที่จะเป็นพยานความเชื่ออย่างเปิดเผย โดยไม่กลัว และไม่อายหรือ
ยุวธรรมทูต : ลูกกล้า

ประธาน : พวกเธอพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งของที่มีกับเด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อจะเป็นพยานถึงความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งประทานพระองค์ทั้งหมด แก่มนุษย์หรือ
ยุวธรรมทูต :  ลูกพร้อม

ประธาน : พวกเธอพร้อมที่จะดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างในความจงรักภักดี ต่อพระเจ้า  นบนอบต่อบิดามารดา  ผู้ใหญ่  ตามจิตตารมณ์ขององค์กรฯหรือ
ยุวธรรมทูต :  ลูกพร้อม 

ประธาน :  เมื่อพวกเธอมีความตั้งใจจริงและมีความพร้อมแล้ว พ่อขอให้ ลูก ๆ ได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อม ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง

คำปฏิญาณตัวของสมาชิกยุวธรรมทูต

"ลูก......................................ขอสัญญาว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป ลูกจะเป็นศิษย์ที่แท้จริง และเป็นธรรมทูต ของพระเยซูเจ้า จะเป็นประจักษ์พยานแห่งความรัก ของพระองค์ จะเคารพและนบนอบต่อผู้ใหญ่ และอุทิศตนเพื่อรับใช้พระศาสนจักรด้วยความเต็มใจ"

การอวยพร

ประธาน : ข้าแต่พระเจ้า เจ้านายของสรรพสิ่ง โปรดอวยพระพรเด็กเหล่านี้ และทำให้เขาเป็นผู้แพร่ธรรมแห่งความรักและสันติของพระองค์ โปรดประทานพลังแก่เขาให้เขาอุทิศทั้งหมดแด่พระองค์ โปรดให้เขาเป็นพยานที่กล้าหาญในด้านความเชื่อทั้งด้วยวาจาและกิจการ เพื่อเขาจะประกาศพระวรสารของพระองค์ ขอพระองค์ประทับอยู่ กับเขาทุกคนด้วยเทอญ
(จากนั้น พระสงฆ์แจกบัตรสมาชิกและเข็มให้แต่ละคน)


 

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี