Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08852200
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1599
2565
1599
116384
8852200
Your IP: 18.210.11.249
2020-10-25 12:00

7.  ข้อแนะนำในการนำกลุ่มของผู้นำ
      ผู้นำของแต่ละกลุ่มควรพบปะกันก่อน ถ้าเป็นไปได้ให้เชิญ คุณพ่อเจ้าวัดหรือผู้ใหญ่มาร่วมพบปะด้วย เพื่อจัดเตรียมสำหรับ การประชุมเด็ก ๆ ยุวธรรมทูต

- เตรียมหัวข้อหรือเรื่องที่จะอบรม เด็ก ๆ (โดยให้เหมาะกับเครื่องหมายแห่งกาลเวลา)
- การมอบหมายงานเป็นพิเศษให้ช่วยกันรับผิดชอบ
- การให้ข้อแนะนำต่อกันและกัน
- ติดต่อสื่อสาร เตรียมตัวเด็ก ๆ ในเรื่องของการเป็นยุวธรรมทูต
- อย่าให้เด็ก ๆ เกิดความประทับใจที่ไม่ดีต่อการทำงานของผู้นำ
เช่น ไม่มีการเตรียมตัว หรือการไม่สนใจเด็ก ๆ
- ควรตรงต่อเวลา
- ความสนุกสนานในระหว่างการประชุม
- เป็นการเสริมสร้างชีวิตกลุ่ม ควรใช้การจูงใจ อย่าบังคับเด็ก ๆ ให้กระทำ
- ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้แสดงความสามารถ
หรือศักยภาพของตนเองออกมา และให้แต่ละคนได้ฝึกการเป็นผู้นำ ในระหว่างการประชุมหรือการพบปะ
- ควรให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยความรักและด้วยท่าทีที่สุภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิต
- ให้มีความสัมพันธ์อันดีกับคุณพ่อเจ้าวัด นักบวช ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน เป็นต้นกับเด็ก ๆ ที่เรากำลังนำพวกเขาไปหาพระเยซูเจ้า

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี