Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921783
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1674
3259
1674
1528029
74637
105193
2921783
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:41

กลุ่ม(เซลล์)

      กลุ่มแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรม โดยมีจำนวนสมาชิกที่ผู้นำสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยแต่ละกลุ่ม ควรมีผู้นำที่คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างน้อย 2 คน

กิจกรรมของกลุ่ม

 กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
 1) การประชุมประจำสัปดาห์
 2) ภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมและการทำกิจศรัทธา
    (ส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม)
 3) งานประกาศพระวรสาร
    (ทั้งทางตรงและทางอ้อม :การเป็นประจักษ์พยาน)
 4) จัดแบ่งปันสิ่งของ และการเก็บทานเพื่องานแพร่ธรรม

การประชุม

 ก.  ตำแหน่งหน้าที่ในการประชุม
 1) กลุ่มแต่ละกลุ่มควรจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
 2)  ผู้เป็นประธานการประชุมคือคนที่ได้รับเลือกจะเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นตลอดทั้งปีก็ได้
 3) กลุ่มควรมีเลขาถาวรเพื่อบันทึกการประชุม และเก็บเอกสาร ของกลุ่มไว้ในที่ปลอดภัย และยังมีหน้าที่โต้ตอบจดหมายอีกด้วย
 4) กลุ่มควรมีเหรัญญิก ผู้ซึ่งจัดทำการเรี่ยไรจากสมาชิก ขอบริจาคจากผู้ใจบุญและจดบัญชีให้เรียบร้อย เงินที่เหลือความจำเป็น ให้ฝากไว้กับคุณพ่อเจ้าวัดหรือนักบวชหรือผู้นำ  เหรัญญิกจะต้อง รายงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง


ข.  ในการประชุมหรือการพบปะในแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้กำหนด ให้มีโครงสร้างที่เคร่งครัด จนเป็นวาระที่ตายตัว แต่ให้ยืดหยุ่นไปตามสาระ ของการประชุมนั้น ๆ แต่วาระสำคัญที่ต้องมีอยู่ทุกครั้งที่พบปะกันก็คือ "พระวาจาของพระเจ้า"  แต่เพื่อให้ผู้นำทำงานได้สะดวกขึ้น เราอาจจะกำหนด วาระของเราเองได้ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เช่น

1. ภาวนาเปิด(อาจจะร้องเพลงที่เหมาะสม)

2. เลขาฯอ่านรายงานการประชุมที่ผ่านมา
3. เหรัญญิกรายงานการเงิน
4. พูดคุยถึงเรื่องงานที่แต่ละคนหรือกลุ่มได้มอบหมายหรือผลของ การปฏิบัติตามที่ได้ตกลงในครั้งที่แล้วมา มีผลดีหรือมีปัญหา หรือมีความยากลำบากอะไร
5. อ่านพระคัมภีร์ (ผู้นำอาจจะเลือกข้อความจากพระคัมภีร์ ที่เหมาะสม หรือจากคู่มือการอบรมยุวธรรมทูตก็ได้)
6. ไตร่ตรองพระคัมภีร์ นำข้อคิดจากพระคัมภีร์มาเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับชีวิต หรือแบ่งปันพระวาจา (หรือศึกษาคำสอนของ พระศาสนจักรในเรื่องที่เกี่ยวกับงานธรรมทูต หรือเรียนรู้ประวัติ ของบรรดานักบุญที่เป็นแบบอย่างของการแพร่ธรรม)
7. การขับร้องเพลง และกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในกลุ่ม
8. การมอบหมายงานการเป็นยุวธรรมทูต (การทำความดีต่าง ๆ ตามความสามารถ เช่น การช่วยเหลือวัด โรงเรียน สังคม การบริการสังคม การสวดภาวนา การบริจาค  การชวนเพื่อน ๆ ไปเฝ้าศีลมหาสนิท ชวนเพื่อนมาวัด  เล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟัง เยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วย เขียนบัตรอวยพรวันเกิดให้เพื่อน ฯลฯ ผู้นำควรคิดถึงสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ว่าเด็ก ๆ  สามารถทำอะไร ได้บ้าง หรือให้ปรึกษาหารือกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาอยากจะทำอะไร เพื่อเป็นการแพร่ธรรม)
9. เก็บถุงทาน
10. นัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป
11. ผู้นำให้โอวาท
12. สวดบทภาวนาของยุวธรรมทูตและสวดปิดการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ

1. การจัดฉลองวันยุวธรรมทูตประจำปี คือ วันพระคริสตแสดงองค์
2. การจัดมิสซาฯยุวธรรมทูตประจำปีในแต่ละวัด
3. การรณรงค์เรื่องงานแพร่ธรรมในวันแพร่ธรรมสากล
4. การทำกิจเมตตา การช่วยเหลือเด็กอื่น ๆ ที่มีความยากลำบาก 
   มากกว่าตน
5. การสร้างสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ต่างความเชื่อ
6. การเข้าเงียบประจำปี
7. การฝึกอบรมผู้นำ(ทั้งเด็ก ๆ และผู้ทำงาน)

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี