Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1648
3259
1648
1528029
74611
105193
2921757
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:36

      

 


      การจัดตั้งกลุ่มเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง และเป็นการฝึกฝนการเป็นธรรมทูต ให้เรานึกถึงภาพของกลุ่มเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งที่มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งหรือสองคนช่วยกันดูแล ฝึกอบรมพวกเขา โดยมีแบบแผนการทำงานเพื่อพัฒนาพวกเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้น โดยมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในพระเยซูเจ้า  จงรักภักดีต่อ พระศาสนจักร และพร้อมที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้า และมีใจกว้าง ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากลำบากกว่าตนเอง  โดยไม่เลือกหน้า อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

       การฝึกอบรมเด็ก ๆ โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อย ๆ นี้ ยังเป็นการช่วย ให้พวกเขารู้จักรับผิดชอบ และเข้ามามีส่วนร่วมในงานของพระศาสนจักร ตามกำลังความสามารถของพวกเขา สอนพวกเขาให้มีจิตใจ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเด็ก ๆ ทั่วโลก  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง ความสามารถ นำพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมธรรมทูตต่าง ๆ โดยตรง และให้เป็นประจักษ์พยานโดย "มีความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระศาสนจักร"  เราสามารถจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน วัด หมู่บ้าน และในท้องที่ที่มีการจัดตั้งกลุ่ม BCC 

1.  เป้าหมายของยุวธรรมทูต
        ฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้เป็น ผู้ที่สร้างศิษย์ของพระองค์ต่อไป "เป็นศิษย์ เพื่อสร้างศิษย์" โดย...

- การมีความเชื่อศรัทธาที่ลึกซึ้ง
- การดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามความเชื่อ
- การแบ่งปันความเชื่อด้วยความยินดี

2.  คำขวัญ/คติพจน์
 "เพื่อนช่วยเพื่อน"

3.   พันธกิจ
แพร่ธรรม   สวดภาวนา   บริจาคเงิน

4.  สมาชิกภาพ
 เด็กชาย-หญิงอายุ 14 ปี ลงมา
5.  วันฉลองของยุวธรรมทูต
 วันพระคริสตประจักษ์

6.   องค์อุปถัมภ์
 พระเยซูกุมาร

7.  วิธีการฝึกอบรม
 - การเรียนคำสอนธรรมทูต
 - การให้มีชีวิตจิตธรรมทูต
 - การรับใช้แบบธรรมทูต
 - การมีชีวิตกลุ่ม เป็นหนึ่งเดียวกันแบบธรรมทูต

8.  องค์ประกอบสำคัญของกลุ่มยุวธรรมทูตคือ :
      บรรดาสมาชิก  และ  พี่เลี้ยง(Animator)

9.  การเป็นสมาชิก
      ยุวธรรมทูตเป็นการฝึกอบรมเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปี ในการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตนั้น   ผู้นำอาจจะแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นช่วงอายุ เช่น 6-8 , 9-10,  และ 12-14 ปี ส่วนจำนวนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้น ให้ขึ้นกับผู้นำ โดยอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีกก็ได้

10.  ชื่อ
 แต่ละกลุ่มควรที่จะมีชื่อของตนเอง
 ชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์หรือชื่อที่มีความหมายอื่น ๆ เช่น รุ่งอรุณ ดวงตะวัน ฯลฯ 

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี